Javni poziv za sufinansiranje naučnih radova akademskog i naučnoistraživačkog osoblja objavljenih u časopisima koji prate međunarodne relevantne naučne baze podataka u 2018. godini

Broj: 11/05-14-20703-5/18
Sarajevo, 05.06.2018. godine

Javni poziv za sufinansiranje naučnih radova akademskog i naučnoistraživačkog osoblja objavljenih u časopisima koji prate međunarodne relevantne naučne baze podataka, kao i naučnih radova prezentovanih na konferencijama i simpozijumima koji su objavljeni ili su prihvaćeni za objavu u međunarodnim relevantnim naučnim bazama podataka u 2018. godini

Pravo na dodjelu sredstava odnosno sufinansiranje imaju kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove ovog javnog poziva.

Opći i posebni uslovi:
- da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine;
- da kandidat ima prebivalište na području Kantona Sarajevo najmanje tri prethodne godine od dana objave javnog poziva;
- da je naučni rad objavljen u 2018. godini ili je prihvaćen za objavu u naučnom žurnalu koji je klasificiran kao Q1 ili Q2 u SCImago Journal Rank listi ili da je objavljen u u 2017. godini nakon objave javnog poziva od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade za proteklu godinu;
- da kandidat nije ostvario pravo na sufinansiranje objave rada po javnom pozivu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u 2017. godini;
- da je kandidat jedini, prvi ili korespondni autor na naučnom radu;
- da je kandidat izvršio ili će izvršiti uplatu troškova objave naučnog rada.

Kandidati koji apliciraju na ovaj javni poziv obavezni su priložiti sljedeću dokumentaciju:
a) Prijavni obrazac (Obrazac 518NR);
b) Uvjerenje o državljanstvu (original ili fotokopija ovjerena od strane nadležne općinske službe, ne starija od šest mjeseci);
c) Uvjerenje o kretanju (original ili fotokopija ovjerena od strane nadležne općinske službe);
d) Dokaz da je rad objavljen u 2018. godini da je prihvaćen za objavu u 2018. godini u naučnom žurnalu koji je klasificiran kao Q1 ili Q2 u SCImago Journal Rank listi;
e) Dokaz da je rad objavljen u 2017. godini nakon objave javnog poziva od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade za proteklu godinu u naučnom žurnalu koji je klasificiran kao Q1 ili Q2 u SCImago Journal Rank listi i da kandidat nije ostvario pravo na sufinansiranje objave rada po javnom pozivu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u 2017. godini;
f) Dokaz da je kandidat izvršio uplatu troškova objave naučnog rada odnosno dokaz da će izvršiti navedenu uplatu (predračun);
g) Rad u PDF-u.

Prijavni obrazac (Obrazac 518NR) kandidati mogu preuzeti sa web stranice Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (www.mon.ks.gov.ba) ili u Službi za protokol Kantona Sarajevo.
Komisija Ministarstva će utvrditi formalno-pravnu urednost pristiglih prijava, izvršiti rangiranje po ovom javnom pozivu te sačiniti preliminarnu listu dobitnika sredstava u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva. Po okončanju roka za prigovor na preliminarnu listu, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje konačnu rang listu dobitnika sredstava po ovom javnom pozivu, a isplata će se izvršiti u skladu sa konačnom listom kandidata i utvrđenim iznosom za svakog kandidata.
Kandidat može ostvariti pravo na sufinansiranje za najviše dva rada.
Obaveze kandidata koji ostvare pravo na sufinansiranje po ovom javnom pozivu preciznije će biti definisane ugovorom sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave Javnog poziva u dnevnom listu „Oslobođenje“ i web stranici Ministarstva.
Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na adresu:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1
sa naznakom
„Prijava na Javni poziv za sufinansiranje naučnih radova akademskog i naučnoistraživačkog osoblja objavljenih u časopisima koji prate međunarodne relevantne naučne baze podataka, kao i naučnih radova prezentovanih na konferencijama i simpozijumima koji su objavljeni ili su prihvaćeni za objavu u međunarodnim relevantnim naučnim bazama podataka u 2018. godini“
(Ne otvaraj - Otvara Komisija)

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom javnom pozivu podrazumijeva uključivanje oba roda.

Dodatne informacije: Sektor za visoko obrazovanje, nauku i mlade
Adisa Hota - 033/562-186

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon 5._jp_objava_radova.doc111.5 KB
Microsoft Office document icon 5.1_obrazac_518nr.doc145 KB