Javni poziv za sufinansiranje pripremanja i prijavljivanja naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata iz Kantonu Sarajevo na postojeće međunarodne grantove u 2013./2014. godini

Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 190.000,00 KM (stotinui devedesethiljada konvertibilnih maraka) za sufinansiranje pripremanja i prijavljivanja naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata iz Kantonu Sarajevo na postojeće međunarodne grantove u 2013/2014. godini.

Krajnji datum za podnošenje prijava je 60 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.
Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično na protokol Kantona Sarajevo ili poštom na adresu:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1
sa naznakom
„Prijava na Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih i
istraživačkorazvojnih projekata u Kantonu Sarajevo u 2013. godini
“ (Ne otvaraj - Otvara Komisija)

Tekst konkursa i prijavni obrazac možete preuzeti u prilogu :

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon 2. Konkurs NIP IIP.doc118 KB
Microsoft Office document icon Obrazac 2-13 NIP-IRP.doc194.5 KB