Javni poziv za sufinansiranje troškova III ciklusa studija dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“ za studijsku 2013./2014. godinu na Univerzitetu u Sarajevu

Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 190.000,00 KM (stotinuidevedesethiljada konvertibilnih maraka) za sufinansiranje troškova studija dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“ koji će u studijskoj 2013./2014. godini upisati godinu III ciklusa studija na fakultetu/akademiji Univerziteta u Sarajevu.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju kandidati/kinje dobitnici priznanja „Zlatna značka“ koji će u studijskoj 2013./2014. godini prvi put upisati godinu studija, odnosno koji su stekli pravo upisa prve godine studija na III ciklusu studija na fakultetu/akademiji Univerziteta u Sarajevu.

Krajnji datum za podnošenje prijava je 90 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.
Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično na protokol Kantona Sarajevo ili poštom na adresu:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1
sa naznakom
„Prijava na Javni poziv za za sufinansiranje troškova studija dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“ koji će u studijskoj 2013./2014. godini prvi put upisati godinu studija odnosno koji su stekli pravo upisa prve godine studija na III ciklusu studija na fakultetu/akademiji Univerziteta u Sarajevu.
(Ne otvaraj - Otvara Komisija)“

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Kompletan tekst konkusa i prijavni obrazac možete preuzeti u prilogu.

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon 1.Konkurs Zlatne znacke.doc96.5 KB
Microsoft Office document icon Obrazac 1-13 ZZ-MONM.doc156.5 KB