Javni poziv za sufinansiranje troškova izrade i odbrane doktorske disertacije u 2018. godini

Broj: 11/05-14-20703-6/18
Sarajevo, 05.06.2018. godine

Javni poziv
za sufinansiranje troškova izrade i odbrane doktorske disertacije u 2018. godini

Pravo na dodjelu sredstava odnosno sufinansiranje po ovom javnom pozivu imaju kandidati:
- koji su u 2018. godini odbranili doktorsku disertaciju na visokoškolskoj ustanovi na području Kantona Sarajevo;
- kojima je određen termin javne odbrane doktorske disertacije u 2018. godini na visokoškolskoj ustanovi na području Kantona Sarajevo,
- koji su u 2017. godini odbranili doktorsku disertaciju na visokoškolskoj ustanovi na području Kantona Sarajevo nakon objave javnog poziva Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za sufinansiranje u 2017. godini, a koji nisu ostvarili pravo na sufinansiranje troškova tehničke izrade i odbrane doktorske disertacije po javnom pozivu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u 2017. godini.

Kandidati koji apliciraju na ovaj javni poziv moraju ispunjavati opće i posebne uslove:
- Da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine;
- Da je kandidat odbranio doktorsku disertaciju u 2018. godini na visokoškolskoj ustanovi na području Kantona Sarajevo;
- Da je kandidatu određen termin javne odbrane doktorske disertacije u 2018. godini na visokoškolskoj ustanovi na području Kantona Sarajevo;
- Da je kandidat odbranio doktorsku disertaciju u 2017. godini na visokoškolskoj ustanovi na području Kantona Sarajevo nakon objave javnog poziva Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za sufinansiranje u 2017. godini, a koji nije ostvario pravo na sufinansiranje troškova tehničke izrade i odbrane doktorske disertacije po javnom pozivu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u 2017. godini;
- Da kandidat nije ostvario finansiranje/sufinansiranje izrade i odbrane doktorske disertacije od organa/institucija na bilo kojem nivou vlasti u BiH.

Uz prijavni obrazac kandidat je obavezan priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) Prijavni obrazac (Obrazac 618DD);
b) Uvjerenje o državljanstvu (original ili fotokopija ovjerena od strane nadležne općinske službe, ne starija od šest mjeseci);
c) Dokaz da je kandidat odbranio doktorsku disertaciju u 2018. godini na visokoškolskoj ustanovi na području Kantona Sarajevo (original ili fotokopija ovjerena od strane nadležne općinske službe);
d) Dokaz da je kandidatu određen termin javne odbrane doktorske disertacije u 2018. godini na visokoškolskoj ustanovi na području Kantona Sarajevo (original ili fotokopija ovjerena od strane nadležne općinske službe);
e) Dokaz da je kandidat odbranio doktorsku disertaciju u 2017. godini na visokoškolskoj ustanovi na području Kantona Sarajevo nakon objave javnog poziva Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za sufinansiranje u 2017. godini, a koji nije ostvario pravo na sufinansiranje troškova tehničke izrade i odbrane doktorske disertacije po javnom pozivu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u 2017. godini (original ili fotokopija ovjerena od strane nadležne općinske službe);
f) Izjava kandidata ovjerena kod nadležne općinske službe da kandidat nije ostvario finansiranje/sufinansiranje izrade i odbrane doktorske disertacije od organa/institucija na bilo kojem nivou vlasti u BiH.

Prijavni obrazac (Obrazac 618DD) kandidati mogu preuzeti sa web stranice Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (www.mon.ks.gov.ba) ili u Službi za protokol Kantona Sarajevo.

Komisija Ministarstva će utvrditi formalno-pravnu urednost pristiglih prijava, izvršiti rangiranje po ovom javnom pozivu te sačiniti preliminarnu listu dobitnika sredstava u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva. Po okončanju roka za prigovor na preliminarnu listu, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje konačnu rang listu dobitnika sredstava po ovom javnom pozivu.
Kandidatima koji ostvare pravo na dodjelu sredstava za sufinansiranje dijela troškova izrade i odbrane doktorske disertacije isplata će se izvršiti u skladu sa konačnom listom kandidata i utvrđenim iznosom za svakog kandidata.
Obaveze kandidata koji ostvare pravo na sufinansiranje po ovom javnom pozivu preciznije će biti definisane ugovorom sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Krajnji datum za podnošenje prijava je 15 dana od objave Javnog poziva u dnevnom listu „Oslobođenje“ i web stranici Ministarstva.
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na adresu:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1
sa naznakom
„Prijava na Javni poziv za sufinansiranje troškova izrade i odbrane doktorske disertacije
u 2018. godini“
(Ne otvaraj - Otvara Komisija)“

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom javnom pozivu podrazumijeva uključivanje oba roda.

Dodatne informacije: Sektor za visoko obrazovanje, nauku i mlade
Adisa Hota - 033/562-186