Odluka o poništenju Javnog oglasa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora JU Studentski centar Sarajevo

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donosi

ODLUKA
O PONIŠTENJU JAVNOG OGLASA
ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA
JU STUDENTSKI CENTAR SARAJEVO

Član 1.

Poništava se Javni oglas za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora JU Studentski centar Sarajevo objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 22.07.2017. godine i „Službenim novinama Federacije BiH“ dana 26.07.2017. godine (broj: 56/17).

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u dnevnom listu „Oslobođenje“, „Službenim novinama Federacije BiH“ i internet stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

M I N I S T A R

Prof. dr. Elvir Kazazović

Broj: 11/05-38-24380-3/17
Sarajevo, 06.11.2017. godine