ODLUKA O UTVRĐIVANJU KONAČNE RANG-LISTE DOBITNIKA SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU ZA SUFINANSIRANJE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH / UMJETNIČKOISTRAŽIVAČKIH/ISTRAŽIVAČKORAZVOJNIH PROJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA KANTON SARAJEVO U 2018. GODINI