Održan okrugli sto na temu "Analiza stanja u srednjem stručnom obrazovanju Kantona Sarajevo"

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Privredne Komore Kantona Sarajevo 31. 05. 2018. godine održan je okrugli sto o temi Analiza stanja u srednjem stručnom obrazovanju Kantona Sarajevo. Okrugli sto je dio aktivnosti u okviru projekta "Learning by Doing/Učenje kroz rad", a prethodila mu je priprema studije srednjeg stručnog obrazovanja KS prema zadatim projektnim smjernicama.

Analiza se temeljila na posljednjim dokumentima i mjerama obrazovne politike, te izvještajima relevantnih zavoda i agencija. Rezultati analize pokazuju određene pomake u pogledu regulisanja funkcionisanja srednjeg stručnog obrazovanja, naročito kada je u pitanju njegova orijentacija prema praktičnoj nastavi i povezivanju sa privredom. Također se pokazala potreba za sistematičnim praćenjem ključnih indikatora, poput: distribucije maturanata na tržištu rada nakon završene škole prema granama privrede, procenta privrednih subjekata koji primaju učenike na obavljanje prakse, kao i indikatori upravljanja kvalitetom u srednjem stručnom obrazovanju. Upravo se pitanje upravljanja kvalitetom na nivou sistema srednjeg stručnog obrazovanja pokazalo kao jedan od ključnih faktora koji bi bilo potrebno urediti u daljim nastojanjima ka približavanju obrazovanja i privrede.

Nakon rasprave na Okruglom stolu zaključeno je da trenutno postoji volja i pozitivna klima za uvođenjem inovacija i unapređenjem srednjeg stručnog obrazovanja, ali da bi u budućnosti trebalo raditi na većem sistemskom povezivanju privrednog i obrazovnog sektora. Također je prepoznat potencijal učešća u međunarodnim projektima kakav je Learning by Doing u smislu sticanja uvida u dobre prakse u zemljama regije i Evropske unije, kao i mogućnosti da se zahvaljujući projektnim sredstvima pokrenu određene inicijative u domaćem kontekstu.

Projekat “Učenje kroz rad” sufinansiran je iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Ukupni budžet projekta iznosi 2,3 miliona eura. Projekat je započeo 1. januara 2017. godine i trajat će do 30. juna 2019. godine.

Za više informacija molimo vas posjetite: www.interreg-danube.eu/learning-by-doing