POZIV za održavanje sastanka predstavnika Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo sa predstavnicima sindikalnih organizacija fakulteta, akademija i naučnoistraživačkih instituta Univerziteta u Sarajevu

POZIV ZA ODRŽAVANJE SASTANKA
predstavnika Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo sa predstavnicima sindikalnih organizacija fakulteta, akademija i naučnoistraživačkih instituta Univerziteta u Sarajevu

Zakonom o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) propisana je obaveza Univerziteta u Sarajevu i njegovih organizacionih jedinica (fakulteta/akademija i naučnoistraživačkih instituta) da, kao javne ustanove, svoje poslovanje obavljaju kroz sistem trezorskog poslovanja, kao i da svoj pravni status usklade sa odredbama istog. Uspješno provođenje naprijed nazančenih procesa se neminovno reflektira i na statusna pitanja zaposlenih na Univerzitetu u Sarajevu.

U tom smislu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo izražava spremnost za pokretanjem socijalnog dijaloga sa Sindikatom Univerziteta u Sarajevu, a koji bi u konačnici trebao rezultirati potpisvanjem Kolektivnog ugovora za oblast visokog obrazovanja i nauke.

Shodno navedenom, za provođenje aktivnosti na pripremi i izradi Kolekivnog ugovora za oblast visokog obrazovanja i nauke, neophodno je postojanje reprezentativnog Sindikata Univerziteta u Sarajevu, shodno odredbama Zakona o radu.

Ovom prilikom, inforišemo Vas da Ministarstvo za obrazovanje, nauku imlade Kantona Sarajevo iskazuje spremnost da se pokrene institucionalni dijalog sa predstavnicima zaposlenika na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim organizacionim jedinicama.

Uvažavajući naprijed kazano, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo poziva predstavnike sindikalnih organizacija organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu na sastanak koji će se održati dana 09.04.2018. godine u službenim prostorijama Kantona Sarajevo (ul. Reisa Džemaludina Čauševića br.1. Multimedijalna sala-prvi sprat) sa početkom u 12.00. sati na kojem bi se sagledalo postojanje pravnih pretpostavki za iniciranje i provođenje socijalnog dijaloga predstavnika nadležnih obrazovnih vlasti Kantona Sarajevo i predstavnika Sindikata Univerziteta u Sarajevu.

M I N I S T A R
Prof. dr. Elvir Kazazović
Sarajevo: 2.4.2018. godine