POZIV ZA POTPISIVANJE UGOVORA SA DOBITNICIMA SREDSTAVA PO JAVNIM POZIVIMA - PROGRAMI NAUKE 2018.

Potpisivanje ugovora sa dobitnicima sredstava za sufinansiranje:

- izdavanja i/ili prevođenja knjiga u 2018. godini,

- naučnih radova akademskog i naučnoistraživačkog osoblja objavljenih u časopisima koji prate međunarodne relevantne naučne baze podataka, kao i naučnih radova prezentovanih na konferencijama i simpozijumima koji su objavljeni ili su prihvaćeni za objavu u međunarodnim relevantnim naučnim bazama podataka u 2018. godini,

- troškova izrade i odbrane doktorske disertacije u 2018. godini,

će se vršiti u peridu od 07.09. do 14.09.2018. godine, u terminu od 09:00 do 11:00 sati, kancelarija 224 (prostorije Ministarstva, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1/II).

Potpisivanje ugovora sa dobitnicima sredstava za sufinansiranje:

- izdavanja naučnih časopisa u 2018. godini,

- organiziranja naučnih skupova na području Kantona Sarajevo u 2018. godini,

će se vršiti u peridu od 07.09. do 14.09.2018. godine, u terminu od 12:00 do 14:00 sati, kancelarija 224 (prostorije Ministarstva, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1/II).

Izuzetno, u slučaju spriječenosti rukovodioca ustanove/lica ovlaštenog za zastupanje da pristupi potpisivanju ugovora u navedenim terminima, ugovor o sufinansiranju radi potpisa može preuzeti i osoba koju odredi rukovodilac/lice ovlašteno za zastupanje.

Kontakt osoba: Adisa Hota 033 562 186