Privredna komora Kantona Sarajevo donijela je Pravila o uspostavi i vođenju registra poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad i postupku verifikacije poslodavaca

Privredna komora Kantona Sarajevo počela je sa aktivnostima na upisu u Registar poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, a u skladu sa odredbama Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 40/15), Pravilnika o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načinu vođenja registra poslodavaca („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 45/18) i Pravila Komore.

Svi zainteresovani mogu podnijeti Zahtjev za izdavanje rješenja o verifikaciji poslodavca kod kojih se obavlja praktičan rad, na propisanom Obrascu 1, te uz potrebnu dokumentaciju, predati na adresu Privredne komore Kantona Sarajevo, La Benevolencija 8, 71 000 Sarajevo.

U prilogu se nalaze Pravila o uspostavi i vođenju registra poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad i postupku verifikacije poslodavaca, sa Obrascima 1, 2, 3 i 4, u PDF formatu.