Saopštenje - Uputstvo o zastupljenosti nastavnih sadržaja iz psihološko-pedagoške i metodičko-didaktičke grupe nastavnih predmeta na studijskim programima nastavničkog usmjerenja

Uvažavajući društveni značaj i potrebu osiguranja kvaliteta obrazovnog sistema te značaj i ulogu nastavničkog poziva, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo daje slijedeće

S A O P Š T E NJ E

Dana 18.07.2018. godine ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je, u skladu sa zakonskom obavezom, donio Uputstvo o zastupljenosti nastavnih sadržaja iz psihološko-pedagoške i metodičko-didaktičke grupe nastavnih predmeta na studijskim programima nastavničkog usmjerenja na osnovu kojeg će visokoškolske ustanove na području Kantona Sarajevo nastavni proces iz tih studijskih programa od studijske 2019./2020. godine realizovati kao sadržajno integrisani studij prvog i drugog ciklusa studija koji se vrednuje sa minimalno 300 ECTS bodova.
Prvi ciklus studija se vrednuje sa minimalno 240 ECTS bodova i u zbiru sa drugim ciklusom studija iznosi minimalno 300 ECTS bodova. Nastavni proces se organizira na način da su nastavni sadržaji međusobno povezani i adekvatno zastupljeni po semestrima i studijskim godinama tako da se osigurava jedinstvo nastavnog procesa kao i odgovarajuća zastupljenost nastavnih sadržaja iz psihološko-pedagoške i metodičko-didaktičke grupe nastavnih predmeta.
Studijski program nastavničkog usmjerenja koji će se realizovati u skladu sa Uputstvom sadrži minimalno 60 ECTS bodova za psihološko-pedagošku i metodičko-didaktičku grupu nastavnih predmeta od čega je minimalno 3 ECTS boda za podučavanje iz područja inkluzivnog obrazovanja, dok se minimalno 30 ECTS bodova realizuje kao praktična nastava.
Sadržaji nastavnih predmeta iz grupe psihološko-pedagoške i metodičko-didaktičke grupe na integrisanom studijskom programu nastavničkog usmjerenja usklađeni su sa ishodima učenja definiranim Evropskim kvalifikacijskim okvirom i Standardom kvalifikacija za obrazovanje nastavnika. Kako bi se osiguralo dostizanje tako definisanih ishoda učenja, senat visokoškolske ustanove usvaja jezgru programskih sadržaja iz psihološko-pedagoške i metodičko-didaktičke grupe nastavnih predmeta.
U cilju osiguranja jedinstva nastavnog procesa na svim nivoima obrazovanja, visokoškolske ustanove na području Kantona Sarajevo su obavezne u postupku prilagođavanja važećeg ili usvajanja novog studijskog programa nastavničkog usmjerenja, osigurati njegovu komplementarnost (podudarnost sadržaja) sa nastavnim planovima i programima predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Kantona Sarajevo. Sve visokoškolske ustanove na području Kantona Sarajevo koje realizuju nastavni proces iz studijskih programa nastavničkih usmjerenja obavezne su primjenjivati Uputstvo u postupku prilagođavanja postojećih i/ili izrade novih nastavnih planova i programa tokom studijske 2018/2019. godine kako bi njihova realizacija, odnosno upis studenata u prvu studijsku godinu započeo od studijske 2019/2020. godine.
Uputstvo o zastupljenosti nastavnih sadržaja iz psihološko-pedagoške i metodičko-didaktičke grupe nastavnih predmeta doneseno je uz prethodno provedene konsultacije i pribavljenu saglasnost Senata Univerziteta u Sarajevu te je na taj način, zajedničkim aktivnostima uspješno realizovana još jedna obaveza iz Zakona o visokom obrazovanju.

M I N I S T A R

Prof. dr. Elvir Kazazović s.r.

PrilogVeličina
PDF icon uputstvo.pdf150.84 KB