Stručno usavršavanje i osposobljavanje profesora razredne nastave

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nastavlja sa aktivnostima stručnog usavršavanja i osposobljavanja nastavnika za rad u digitalnom okruženju za učenje i podučavanje u vrijeme pandemije COVID-19, a u cilju unapređenja realizacije nastave na daljinu i online nastave.

Nastavnicima, kao kreatorima budućih trendova u odgoju i obrazovanju, potrebno je kontinuirano stručno usavršavanje u cilju povećanja i unapređenja digitalne kompetencije kao jedne od ključnih kompetencija koja im omogućava da kroz sopstveni razvoj i praksu kreiraju podsticajno okruženje za učenje u okviru svih nastavnih predmeta. Nastavnik je stoga ključan faktor uspješnog kombinovanja obrazovnog procesa sa primjenom tehnologije i onaj akter u procesu odgoja i obrazovanja učenika koji na kompetentan način može oblikovati podsticajno okruženje za učenje uz pomoć tehnologije.

Stoga, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, u cilju ostvarivanja podizanja nivoa digitalnih kompetencija i pružanja podrške i pomoći nastavnicima u realizaciji nastavnog procesa, intenzivno radi na pripremama za stručno usavršavanje nastavnika putem webinara.

Od 21. septembra realizovat će se obuka profesora razredne nastave, a neke od tema su: realizacija razredne nastave u eUčionici kroz predmet informatika, upotreba digitalnih platformi u realizaciji online nastave, izrada digitalnih materijala uz pomoć besplatnih alata. Školama je dostavljen anketni upitnik putem kojeg će profesori razredne nastave izabrati module i teme webinara na kojima će učestvovati, a moguće je izabrati i više tema.

Planirano je da u prvoj fazi bude uključeno 800 profesora razredne nastave, a zatim slijedi i uključivanje nastavnika predmetne nastave u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo. Također, posebno će biti planirano i nekoliko modula za srednje škole na području Kantona Sarajevo.

Radi se o veoma kompleksnom i sveobuhvatnom zajedničkom procesu podizanja digitalnih kompetencija nastavnika u Kantonu Sarajevo.

Detaljne informacije o temama i terminima realizacije webinara bit će objavljene blagovremeno na web i facebook stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.