Potrebna dokumentacija za regulisanje zdravstvenog osiguranja

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA REGULISANJE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
ZA REDOVNE UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA PUTEM MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO

1. Nova zdravstvena knjižica (nabaviti u Zavodu zdravstvenog osiguranja),
2. Uvjerenje o redovnom školovanju (matična škola),
3. Zahtjev upućen na ime Ministarstva za obrazovanje, nauku mlade,
4. Ovjerenu kopiju lične karte za učenike koji su punoljetni i kopiju prijave-
odjave prebivališta-boravišta i promjene adrese (dobijene prilikom izdavanja
lične karte),
5. Rodni list,
6. Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se roditelji ne nalaze u
Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranici.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA REGULISANJE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
ZA REDOVNE STUDENTE MLAĐE OD 26 GODINA STAROSTI

1. Nova zdravstvena knjižica (nabaviti u Zavodu zdravstvenog osiguranja),
2. Uvjerenje o redovnom studiranju (matični fakultet),
3. Zahtjev upućen na ime Ministarstva za obrazovanje, nauku mlade,
4. Ovjerenu kopiju lične karte i kopiju prijave-odjave prebivališta-boravišta i
promjene adrese (dobijene prilikom izdavanja lične karte),
5. Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se roditelji ne nalaze u
Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranici,
6. Rodni list.

NAPOMENA: Zahtjeve za zdravstveno osiguranje predavati putem protokola Kantona Sarajevo