Kontakti

Sektor visokog obrazovanje i nauke

POMOĆNIK MINISTRA
Sifet KUKURUZ
Telefon: +387(0)33 562-138
sifet.kukuruz@mon.ks.gov.ba