Poništenje Javnog konkursa i ponovna objava Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Peta gimnazija

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD
JU PETA GIMNAZIJE
Senada Poturka Senčija bb

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17) i Odluke Školskog odbora, broj: 01-03-1955/18 od 13.09.2018. godine, JU Peta gimnazija, Sarajevo objavljuje

P O N I Š T E NJ E J A V N O G K O N K U R S A
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini

objavljenog dana 23.08.2018. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz “ i na web stranici JU Peta gimnazija.
Kandidati koji su aplicirali na poništeni konkurs svoju dokumentaciju mogu podići na protokolu škole.
I objavljuje:
Na osnovu člana 143. stav 4. Tačka (g) Zakona o srednjem obrazovanju (″Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 23/17), člana 3. i člana 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), člana 142. Pravila Škole, i na osnovu Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27751-5-2/2018 od 24.08.2018. godine, i Odluke Školskog odbora, broj:01-03-1956/18. od 13.09.2018.godine, Školski odbor JU Peta gimnazija raspisuje:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini

a) nastavnik/ica engleskog jezika......1 izvršilac, 9 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2019.godine;
b) nastavnik/ica fizike...1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2019.godine;
c) nastavnik/ica informatike...1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme , počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2019.godine;
d) nastavnik/ica informatike...1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2019.godine;
e) nastavnik/ica hemije..... ...1 izvršilac, 7 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2019.godine;
f) nastavnik/ica biologije..... ...1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme , počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2019.godine;
g) radnik/ica na poslovima pedagoga škole..... ...1 izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme, počevši od završetka konkursne procedure do povratka radnika sa funkcije pomoćnika direktora, najkasnije 31.12.2018.godine;
h) radnik/ica na održavanju higijene objekta i opreme......1 izvršilac, 20 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme, počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2019.godine;
i) nastavnik/ica historije..... ...1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne do 31.08.2019.godine;
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za Gimnaziju i Pedagoškim standardima i normativima za za srednje obrazovanje i Pravilnikom o radu JU Peta gimnazija.
Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata , tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/ svjedožba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa e) druge dokaze o ispunjavanju uslova za radno mjesto na koje apliciraju, a koji su utvrđeni Pravilnikom o radu JU Peta gimnazija.
Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju i to:
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/ nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10 stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu užbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu i validnu dokumentaciju.
Kandidati su obavezni i dostaviti tačnu meil adresu na koju će im JU Peta gimnazija slati pismena obavještenja i obavještenje o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na javni konkurs mogu biti kopije, uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika , izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17).
Obavještavaju se kandidati da provjera radnih i stručnih sposobnosti započinje pismenim dijelom a završava se usmenim, a kandidati koji se bez opravdanja ne pojave na pismenom dijelu gube pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri. U slučaju opravdane spriječenosti kandidat treba prije započinjanja pismenog dijela provjere radnih i stručnih sposobnosti da dostavi komisiji pismenu obavijest o razlozima nemogućnosti prisustva najkasnije 24 sata prije početka, nakon čega će Komisija odmah sa kandidatom utvrditi termin pismene provjere s njim.
Javni Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevni avaz“ dana 15.09.2018. godine.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Peta gimnazija Sarajevo, Senada Poturka Senčija bb, 71000 Sarajevo, sa naznakom –„ Za javni konkurs za poziciju broj:.../ne otvarati – otvara Komisija“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Napomena: Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu, može se preuzeti na protokolu škole, u roku od 30 dana od okončanja konkursne procedure.