Ispravka dijela teksta Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Srednja mašinska tehnička škola

JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo, Zmaja od Bosne br. 8, na osnovu člana 143, a u vezi sa članom 123. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17), Rješenja Inspektorata prosvjetne inspekcije broj: UP-1-14-12-38-16132/18-12/04 od 31. 08. 2018. godine, člana 161. Pravila JU Srednje mašinske tehničke škole Sarajevo i Odluke Školskog odbora škole broj: 01-1-1016 od 13. 09. 2018. godine, objavljuje:

ISPRAVKU DIJELA TEKSTA JAVNOG KONKURSA
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini

1. U Javnom konkursu za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini, objavljenog dana 12.8.2018. godine u dnevnom listu “Oslobođenje” i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo vrši se ispravka dijela teksta za pozicije pod rednim brojem 8, 9 i 11. u skladu sa uvjetima propisanim Nastavnim planom i programom mašinski tehničar konstruktor na računaru i mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama, kako slijedi:
Pozicija pod rednim brojem 8. koja glasi: “Nastavnik/ca stručno - teoretske nastave – mašinska
struka – mašinske konstrukcije, 1 izvršilac, 22 časa nastavne norme sedmično, na određeno
vrijeme od 1.9.2018. godine do povratka radnika sa funkcije direktora, a najkasnije do
31.8.2019. godine” mijenja se i glasi: “Nastavnik/ca stručno- teoretske nastave – mašinska
struka 1 izvršilac, 22 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 1.9.2018.
godine do povratka radnika sa funkcije direktora škole, a najkasnije do 31.8.2019. godine”.
Pozicija pod rednim brojem 9. koja glasi: “Nastavnik/ca stručno - teoretske nastave –
mašinska struka – mašinske konstrukcije 1 izvršilac, 21 čas nastavne norme sedmično, na
neodređeno vrijeme od 1.9.2018. godine” mijenja se i glasi: “Nastavnik/ca stručno - teoretske
nastave – mašinska struka 1 izvršilac, 21 čas nastavne norme sedmično na neodređeno
vrijeme od 1.9. 2018. godine”.
Pozicija pod rednim brojem 11. koja glasi: “Nastavnik/ca stručno - teoretske nastave – mašinska struka – smjer proizvodni, 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2018. godine do 31. 08. 2019. godine” mjenja se i glasi: “Nastavnik/ca stručno teoretske nastave – mašinska struka 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2018. godine do 31. 08. 2019. godine”.
Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo i Nastavnim planom i programom za Srednje tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima, normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima škole, kako slijedi:
Za pozicije pod rednim brojem 8 i 11 nastavnik/ca stručno – teoretske nastave, diplomirani inžinjer mašinstva, svi smjerovi Mašinskog fakulteta.
Za poziciju pod rednim brojem 9:
- nastavnik/ca stručno – teoretske nastave za predmet Konstruisanje i crtanje putem računara (za II, III i IV razred), diplomirani inžinjer mašinstva sa odličnim poznavanjem rada na računaru i odličnim poznavanjem aktuelnih programa za crtanje i konstruisanje na računaru ili
- profesor mašinske grupe predmeta sa odličnim poznavanjem rada na računaru i odličnim poznavanjem aktuelnih programa za crtanje i konstruisanje na računaru.
Napomena: Kao dokaz ispunjavanja traženih uvjeta priložiti suplement diplome s Mašinskog fakulteta.
2. Rok za podnošenje prijava na objavljeni Javni konkurs se produžava za osam (8) dana od dana objave ispravke Javnog konkursa u dnevnom listu “Oslobođenje” i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
3. Sve pristigle prijave prije objave ove ispravke Javnog konkursa bit će uzete u razmatranje, kao pristigle prijave kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane ispravkom dijela Javnog konkursa.
4. Ostali dio teksta Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini, objavljen 12.8.2018. godine u dnevnom listu “Oslobođenje,” ostaje neizmijenjen.
Napomena: Ispravka dijela teksta Javnog konkursa bit će objavljena 16.9.2018. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.