Sektor za informatizaciju, međunarodnu saradnju i evropske integracije

Nadležnosti

Sektor za informatizaciju obrazovanja i nauke vrši poslove koji se odnose na utvrđivanje i provođenje politike IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) inkluzije u obrazovanju, učestvovanje u planiranju i izradi programa za edukaciju nastavnog osoblja u oblasti IKT-a, utvrđivanju prograa primjene informacionih tehnologija u sistemu obrazovanja I nauke u skladu sa reformskim procesima integracije u evropski naučnoobrazovni system, uspostavljanju saradnje sa nevladinim i drugim organizacijama u cilju unaprijeđenja processa informatizacije obrazovanja i nauke, davanje prijedloga umrežavanja ustanova obrazovanja, nauke i biblioteka i omogućavanje njihovog pristupa on-line bazama podataka, uspostavljanje I održavanje sistema brze razmjene informacija, praćenje i koordiniranje projektima vezanim za IKT, izrađivanje studija i analitičkih materijala, kreiranje edukativnih paketa na osnovu procjena potreba, permanentnom promoviranju obrazovanja i slobodnom pristupu informacijama, koordiniranje međunarodnim i regionalnim projektima IKT iz oblasti obrazovanja i nauke, utvrđivanje i vođenje on-line baze podataka obrazovanja i nauke, planiranje i ažuriranje web stranice Ministarstva sa punim pristupom zakonskoj i podzakonskoj regulative za sve nivoe obrazovanja i nauke, dostavljanje izvještaja, analiza informacija, saopćenja nadležnim organima.