Sektor za ekonomske poslove

Nadležnosti

Sektor plana, analize i statistike vrši poslove koji se odnose na provođenje utvrđene politike u oblasti obrazovanja i nauke, na osnovu planova i programa u oblasti obrazovanja i zakonskih propisa, a u skladu sa budžetskim instrukcijama ministra finansija za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta Kantona, izrađuje zahtjev za sredstvima iz budžeta za Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade i budžetske korisnike iz nadležnosti ovog Ministarstva, realizuje odobreni Budžet Ministarstva, priprema naloge za plaćanje sa cjelokupnom pratećom dokumentacijom, unosi podatke u sistem trezora, sarađuje sa budžetskim korisnicima u vezi sa izvršenjem budžeta, prati realizaciju budžeta budžetskih korisnika, vrši kontrolu naloga budžetskih korisnika, učestvuje u izradi zakona i drugih propisa iz djelatnosti Ministarstva i prati njihovu primjenu, učestvuje u izradi standarda i normativa za predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje, učestvuje u izradi kriterija za raspodjelu sredstava za predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje i nauku, prikuplja i obrađuje podatke relevantne za obračun potrebnih sredstava za finansiranje djelatnosti ustanova obrazovanja i nauke iz nadležnosti Ministarstva, u skladu sa zakonskim propisima priprema rješenja za korisnike zdravstvenog osiguranja, odnosno učenike i studente koji nisu osigurani po nekom drugom osnovu, vrši prijavu ovih korisnika u Poreznoj upravi i odjavu sa zdravstvenog osiguranja za one koji više nisu zdravstveno osigurani putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, dostavlja Poreznoj upravi podatke o obračunatom i uplaćenom porezu na prihode od drugih samostalnih djelatnosti

U sastavu Sektora plana, analize i statistike nalazi se unutrašnja organizaciona jedinica Odjeljenje trezora koja vrši poslove koji se odnose na pripremanje i kontroliranje naloga za plaćanje sa cjelokupnom pratećom dokumentacijom Ministarstva i budžetskih korisnika, obračunavanje plaća budžetskih korisnika i unošenje podataka u sistem trezora.