I Z V J E Š T A J o radu predškolskih ustanova u Kantonu Sarajevo za period septembar 2017. – januar 2018. godine

Sarajevo, mart 2018. godine
UVOD

Institucionalni predškolski odgoj i obrazovanje u Kantonu Sarajevo, u periodu septembar 2017. -januar 2018. školske godine odvijao se u 27 predškolskih i 3 ustanove za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama. Rad s djecom predškolskog uzrasta u Odjeljenju osnovne škole Osnivača Mission Francaise u kome se realiziraju programi odgojno-obrazovnog rada Ministarstva obrazovanja Francuske, odvijao se i u prvom polugodištu tekuće godine bez saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Predškolske ustanove i ustanove za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama u kojima se realiziraju programi odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolskog uzrasta u Kantonu Sarajevo
Tabela 1

PREDŠKOLSKE USTANOVE
R.br
Ustanova
Sjedište
Osnivač
Broj telefona
1.
JU “Djeca Sarajeva”
La Benevolencija br. 4, Sarajevo
Skupština Kantona Sarajevo
213-529
663-677
2.
Ustanova za preškolski odgoj i obrazovanje “Amel i Nur”
Zagrebačka br. 55a, Sarajevo
SENABIL d.o.o.
523-550
718-165
3.
Predškolska ustanova “Bi-lingual Nursery School”
Trebinjska br. 8a, Sarajevo
Humanitarna organizacija CONVOY OF MERCY iz Londona
973-091
4.
Predškolska ustanova – Dječiji vrtić “Sunce”
Sutjeska br. 1, Sarajevo
Mr. sci. dr. Meliha Hamamdžić
061 213-009
5.
Preškolska ustanova “Behar”
Lješevo bb, Ilijaš
Mohamed Jafer Zarean
402-587
402-487
6.
Predškolska ustanova - Dječiji vrtić “Palčić”
Jukićeva do br. 1, Sarajevo
Efidin Karić
219-142
061 138-869
7.
Predškolska ustanova “An-Nur” Sarajevo
Anđelka Lažetića br. 38, Hadžići
Bošnjačka ustanova „An-Nur“
428-366,
428-365,
446-333
062 422-143
8.
Predškolska ustanova “Dječiji vrtić Sveta Obitelj”
Nikole Šopa br. 50, Ilidža
Caritas Vrhbosanske Nadbiskupije
471-411
471-402
9.
Predškolska ustanova u sastavu SOS Društvenog centra „Hermann Gmeiner“
Semira Frašte bb, Sarajevo
SOS KDI, Austrija
465-452
465-674
10.
KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja
Bjelave br: 52, Sarajevo
Skupština Kantona Sarajevo
212-783
208-338
062 892-289
11.
Predškolska ustanova “Bloom”
Nalina b.b. Hrid, Sarajevo
Maelys Isabelle de Rudder
207-899
12.
Predškolska ustanova „Pony“
Alipašina br. 37,
Sarajevo
Adnan Čaušević
205-532
061 /520-987
13.
Predškolska ustanova „Sunshine International Pre-School“
Francuske revolucije bb, Ilidža
„Global education obrazovnih institucija“, Sarajevo
944-165
062 986-652
14.
Predškolska ustanova „Tvornica radosti“
Ferhadija br. 10b,
Sarajevo
„Division H“ d.d.
261-777
15.
Predškolska ustanova „Dječiji vrtić Srce“
Bjelave br. 54,
Sarajevo
Provincije Bezgrješnog Začeća BDM, Družba sestara Služavke Malog Isusa u Sarajevu
275-700, 275-701
063 812-713
16.
Predškolska ustanova „The International Montessori House“
Avde Smailovića br. 9, Sarajevo
Lamia Kacila i
Anja Imberg
718-140
718-141 (fax)
17.
Predškolska ustanova „Bonum“
Alipašina br. 22a,
Sarajevo
Mr. sci. Azra Baščelija, MA
062 816-476
18.
Predškolska ustanova
„Hokus-Pokus“
Kranjčevićeva bb, Općina Centar, Sarajevo
Jahić Lana
843-124
19.
Privatna predškolska ustanova
„Osmijeh“
Braće Begić bb, Sarajevo
„Ajnex“ d.o.o. Sarajevo
219-073
20.
Privatna predškolska ustanova
„Kids Land“
Džemala Bijedića br. 2, Sarajevo
Amela Čengić
618-564
21.
Privatna predškolska ustanova
„Kid IUS“
Hrasnička cesta br. 15,
Ilidža
Fondacija za razvoj obrazovanja
957-490
957-105 (fax)
22.
Privatn predškolska ustanova
„Vrtić Bombon“
Azize Šaćirbegović br. 9, Sarajevo
Alma Hodžić Badić i
Badić Ibrahim
061/192-254
23.
Privatna predškolska ustanova
„Sretno djetinjstvo“
Džemala Bijedića br. 297a, Ilidža
Amra Hadžikadunić Bukvić
062/820-254
24.
Predškolska ustanova „Smart“
Kupreška br. 7, Sarajevo
Pčelica d.o.o.
033/710-200
25.
Predškolska ustanova „Ću-Ću“
Trg međunarodnog prijateljstva br. 8, Sarajevo
Indira Krkbešević
033/864-918
063/894938
26.
Predškolska ustanova „Cvrčak“
Saliha Udžvarlića br. 1,
Sarajevo
Cvrčak Cvrle d. o. o.
061/587-360
27.
Predškolska ustanova „Akademija radosti“
Emerika Bluma br. 27
Ahmet Serkan Kucuk
061/ 074-571
USTANOVE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S POSEBNIM POTREBAMA
1.
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor”
Azize Šaćirbegović br. 80, Sarajevo
Skupština Kantona Sarajevo
650-196
656-714
2.
Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica”,
Predškolska ustanova „Sunce u Mjedenici“
Mjedenica br. 34, Sarajevo
Status ustanove nije riješen
207-962
207-963
3.
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju
Asima Ferhatovića br. 2, Sarajevo
Status ustanove nije riješen
664-523
440-969

Predškolske ustanove u Kantonu Sarajevo su organizirane kao:
Ustanove

PU „Amel i Nur”, PU „Bilingual N.S”, PU „Sunce”, PU „Behar”, PU „An-Nur”, Predškolska ustanova u sastavu SOS Društvenog centra „Hermann Gmeiner“, PU „Palčić”, PU „Bloom“, PU „Dječiji vrtić Sveta Obitelj”, PU „Pony“, PU „Dječiji vrtić Srce“, PU „Tvornica radosti“, PU „Sunshine International Pre-School“, PU „The International Montessori House“, PU „Bonum“, PU „Hokus-Pokus“, PU „Osmijeh“, PPU „Kids Land“, PPU „Kid IUS“, PPU „Bombon“, PPU „Sretno djetinjstvo“, PU „Smart“,
PU „Ću-Ću“, PU „Cvrčak“ i PU „Akademija radosti“
Javne ustanove
“Djeca Sarajeva”
Dom za djecu bez roditeljskog staranja i
Ustanove za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama u kojima se realiziraju programi predškolskog odgoja i obrazovanja: Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor”, Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica”, Predškolska ustanova „Sunce u Mjedenici“ i Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju.

Bitne komponente predškolskog odgoja i obrazovanja

Djeca:
U periodu septembar 2017. - januar 2018. godine u Kantonu Sarajevo, institucionalnim predškolskim odgojem i obrazovanjem bilo je obuhvaćeno 7.752 djece, starosne dobi od 0 mjeseci do polaska u školu, organizirane u 325 odgojnih grupa - uzrasnih i mješovitih.

Predškolske ustanove: 27 ustanova, 7.648 djece u 316 odgojnih grupa.
Ustanove za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama u kojima je organiziran rad s djecom predškolskog uzrasta: 3 ustanove s ukupno 104 djece, organizirane u 9 odgojnih grupa prema razvojnim karakteristikama, potrebama i mogućnostima.

Obavezni program za djecu u godini pred polazak u školu: JU „Djeca Sarajeva sa 2.568 djece u 111 odgojnih grupa.
- U prostorima osnovnih škola (33) uključeno je 1.359 djece, s kojima je organiziran rad u 63 odgojne grupe, a u predškolskim objektima (23) uključeno je 1.209 djece, organizirane u 48 odgojnih grupa.

Tabelarni prikaz broja predškolskih objekata / vrtića s brojem djece i odgojnih grupa i broja djece i odgojnih grupa u prostorima osnovnih škola Kantona Sarajevo
Tabela 2

R. br.
Naziv ustanove
Broj objekata / vrtića
Broj odgojnih grupa
Broj djece

1.
JU “Djeca Sarajeva”
31 u funkciji + 33 školska objekta (djeca u Obaveznom programu)
107 +111 = 223
2.730 + 2.568 =
5298

2.
PU „Amel i Nur”
4
20
497

3.
PU „Bilingual N. S.”
1
2
44

4.
PU „Sunce”
1
1
29

5.
PU „An-Nur”
4
11
220

6.
PU „Behar”
1
6
105

7.
PU „Palčić”
1
3
67

8.
PU „Dječiji vrtić Sveta Obitelj“
1
7
188

9.

Predškolska ustanova u sastavu Društvenog centra „Hermann Gmeiner“
1
3

89

10.
Predškolska ustanova “Bloom”
1
1
31
11.
KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja
1
2
36
12.
PU „Pony“
1
4
70
13.
PU „Sunshine International Pre School“
1
3
68
14.
PU „Tvornica radosti“
1
2
46
15.
PU „Dječiji vrtić Srce“
1
2
49
16.
PU „The International Montessori House“
2
5
76
17.
Predškolska ustanova „Bonum“
2
5
97
18.
Predškolska ustanova – dječiji vrtić „Hokus-Pokus“
1
2
17
19.
PU „Osmijeh“
1
2
54
20.
Privatna predškolska ustanova „Kids Land“
1
4
94
21.
Privatna predškolska ustanova „Kid IUS“
1
2
41
22.
Privatna predškolska ustanova „Vrtić Bombon“
1
5
119
23.
Privatna predškolska ustanova „Sretno djetinjstvo“
1
3
66
24.
Predškolska ustanova
„Smart“
1
3
46
25.
Predškolska ustanova
„Ću-Ću“
1
2
41
26.
Predškolska ustanova
„Cvrčak“
1
6
129
27.
„Akademija radosti“
1
1
31

Ukupno 27
31+ 34 = 65 +
33 prostora u osnovnim školama
205 + 111 (Obavezni program)
5080 + 2568 =
7.648

Ustanove za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama: 3
3 +1 prostor u OŠ „Vladislav Skarić“
9
104

Ukupno: 30 ustanova
65 +4 = 69 +
33 prostora u osnovnim školama
316 + 9 =
325
7752

Ustanove za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama

U ustanove za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama smještena su djeca za koju se u predškolskim ustanovama nisu mogli osigurati uvjeti u skladu s njihovim individualnim karakteristikama i razvojnim potrebama.

Tabelarni pregled ustanova za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama, odgojnih grupa i broja djece predškolskog uzrasta u njima
Tabela 3

R. br.
Naziv ustanove
Broj odgojnih grupa
Broj djece
1.
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor”
1
22
2.
Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica”, predškolska ustanova „Sunce u Mjedenici“
7
59
3.
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju
1
23

Ukupno 3
9
104

KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja - aktivnosti na afirmiciji i uvođenju hraniteljskih porodica u sistem kao podrška instituciji, se nastavlja. Kvalitet života djece i štićenika, kao i kvalitet usluga u instituciji je optimalan i u njihovom je najboljem interesu.

Kod djece štićenika Doma, pored emocionalnih zastupljene su i druge razvojne poteškoće i problemi u ponašanju. Djeci s pomenutim poteškoćama, a u skladu s potrebama, osigurano je u saradnji sa Zavodom „Mjedenica“ pružanje usluga putem specijaliziranih timova stručnjaka koji provode specijalizirane tretmane.

Tabelarni prikaz broja ustanova u kojima je organiziran predškolski odgoj i obrazovanje, odgojnih grupa i djece u periodu septembar 2017. - januar 2018. g. u Kantonu Sarajevo
Tabela 4

Broj ustanova, odgojnih grupa i djece uključene u organizirani odgojno-obrazovni rad

Predškolske ustanove / prostori u školskim objektima
Ustanove za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama u kojima je organiziran rad s djecom predškolskog uzrasta
Ukupno
Broj ustanova
27
3
30
Broj odgojnih grupa
316
9
325
Broj djece
7.648
104
7.752
Obavezni program za djecu u godini pred polazak u školu (JU “Djeca Sarajeva”)
23 / 33

2.568 djece u 111 odgojnih grupa

U Kantonu Sarajevo u prvom polugodištu školske 2017/2018. godine u 30 ustanova organiziran je rad s djecom predškolskog uzrasta (27 predškolskih ustanova i 3 ustanove za odgoj i obrazobanje djece s posebnim potrebama) ukupno 325 odgojnih grupa i 7.752 djece.
U Obavezni program za djecu u godini pred polazak u školu – u 33 školska objekta bilo je uključeno je 2.568 djece s kojima je organiziran rad putem 111 odgojnih grupa.

Inkluzija
U predškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo je ustaljena praksa rada s djecom s posebnim potrebama.
U cjeloviti razvojni program u JU “Djeca Sarajeva” uključeno je 89 djece s različitim razvojnim i drugim poteškoćama (OJ Stari Grad: 19 djece, OJ Centar: 20 djece, OJ Novo Sarajevo: 18 i OJ Novi Grad: 32 djece), a u Obaveznom programu za djecu u godini pred polazak u školu 18 (u predškolskim objektima 8, a u školskim 10 djece), ukupno 107 djece. U tabeli su prikazane i ostale ustanove i broj djece s posebnim potrebama uključene u redovne programe.
Pregled broja ustanova i djece s posebnim potrebama uključene u organizirane programe

Tabela 5

Rb.
Ustanova
Objekat / vrtić
Broj djece

1.

JU „Djeca Sarajeva“
31 objekat / vrtić cjelovitog razvojnog programa, 6 predškolskih objekata i 8 školskih objekata Obaveznog programa

89 + 18

2.
Ustanova za preškolski odgoj i obrazovanje “Amel i Nur”
3
6
3.
Predškolska ustanova „Behar“
1
1

4.
Predškolska ustanova u sastavu SOS Društvenog centra „Hermann Gmeiner“

1

1

5.
Predškolska ustanova “Dječiji vrtić Sveta Obitelj”
1
8

6.
Predškolska ustanova
„Dječiji vrtić Srce“
1
3
7.
Predškolska ustanova „Bonum“
2
5
8.
Predškolska ustanova „Sretno djetinjstvo“
1
1

UKUPNO
53
132

USTANOVE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S POSEBNIM POTREBAMA U KOJIMA SU FORMIRANE ODGOJNE GRUPE DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Tabelarni pregled ustanova za specijalni odgoj i obrazovanje s brojem odgojnih grupa i djece predškolskog uzrasta
Tabela 6

R.br.
Naziv ustanove
Broj odgojnih grupa
Broj djece
1.
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor”
1
22
2.
Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica”, Predškolska ustanova „Sunce u Mjedenici“
7
59
3.
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju
1
23

Ukupno 3
9
104

Tabelarni prikaz broja odgojnih grupa prema uzrastu djece u predškolskim ustanovama Kantona Sarajevo
Tabela 7

Rb.
Naziv ustanove
Odg. gr. djece od 6 mjeseci do 2 g.
Odgojna grupa
djece uzrasta od
3 godine
Mješovite odg.
gr. djece od 6 mj.
do 3 g.
Odg. grupe djece
u 4. g.
Odgojne grupe
djece u 5. godini
Odgojne grupe
djece u 6. god.
Mješovite odg. gr.
djece od 6 mj. do
polaska u školu
Mješovite odg. gr.
djece od 3 god. do
polaska u školu
1.
JU „Djeca Sarajeva”
9
9
7
16
18
25+111
(Obav. prog.)
2
21
2.
PU „Amel i Nur”
1
1
3
5
5
5
-
-
3.
PU „Bilingual N. S”

-
-
-
-
1
1
-
4.
PU „Dječiji vrtić Sveta Obitelj”
1
1
-
1
1
2
-
1
5.
PU „Sunce”
-
-
-
-
-
-
-
1
6.
PU „Palčić”
-
-
1
1
1
-
-
-
7.
PU „Behar”
1
1
-
1
1
1
-
1
8.
PU „An-Nur”
3
1
-
1
3
-
1
2
9.
PU u sastavu SOS Društvenog centra „Hermann Gmeiner“
-
-
-
1
1
1
-
-
10.
Predškolska ustanova „Bloom”
-
-
-
-
-
-
-
1
11.
PU „Pony“
-
-
1
1
1
1
-
-
12.
KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja
-
-
1
-
-
-
-
1
13.
PU „Sunshine International Pre School“
-

-
1
-
-
1
-
1
14.
PU „Tvornica radosti“

-
-
1
-
-
-
-
1
15.
PU „Dječiji vrtić Srce“
-
-
-
1
-
-
-
1
16.
PU „The International Montessori House“
-
-
2
-
-
-
-
3
17.
PU „Bonum“
-
-
2
-
1
1
-
1
18.
PU „Hokus-Pokus“
-
-
1
-
-
-
-
1
19.
PPU „Osmijeh“
-
-
1
-
-
-
-
1
20.
PPU „Kids Land“
-
-
1
-
1
1
-
1
21.
PPU „Kid IUS“
-
-
1
-
-
-
-
1
22.
PPU „Bombon“
1
1

-
-
-
-
3
23.
PPU „Sretno djetinjstvo“
-
-
1
-
-
-
-
2
24.
PU „Smart“
-
-
1
-
1
1
-
-
25.
PU „Ću-Ću“
-
-
-
-
-
-
1
1
26.
PU „Cvčak“
-
1
2
-
-
1
-
2
27.
PU „Akademija radosti“
-
-
-
-
-
-
-
1

Ukupno
16
15
27
28
34
41 +111 (Obavezni program)
=
152
5
48

U izvještajnom periodu najbrojnije grupe djece su bile u šestoj godini - 41 grupa; u cjelovitom i Obaveznom programu za djecu u godini pred polazak u školu: 111 odgojnih grupa. Aktuelno stanje sa dva sata sedmično za realizaciju Obaveznog programa ne pruža optimalne mogućnosti za razvoj u skladu s dječijim potrebama.

Kantonalna javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog staranja
Tabela 8

Ustanova
Odgojne grupe djece od 0 mj. do 3 godine
Odgojne grupe djece od 3 do 6 godina
Odgojne grupe djece od 6 do 18 godina

Ukupno:
KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja
1
1
3
5

Ukupan pregled broja odgojnih grupa po uzrasnoj dobi u svim predškolskim ustanovama
Kantona Sarajevo
Tabela 9

Odgojne grupe od 0 mj. do 3 god.
Odgojne grupe od 6 mj. do 3 god.
Mješovite odgojne grupe od 6 mj. do 3 god.
Odgojne grupe u 4. god.
Odgojne grupe u 5. god.
Odgojne grupe u 6. god.
Mješovite odgojne grupe od 3 do 6 god.
Mješovite odgojne grupe od 6 mj. do polaska u školu
1
25
26
30
34
40 + 111=151
45
5

Programi odgojno-obrazovnog rada

- Cjeloviti razvojni program - Primarni program odgojno-obrazovnog rada s djecom predškol-skog uzrasta realizira se u svim predškolskim i ustanovama za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama.
- Obavezni program za djecu u godini pred polazak u školu realizira se u JU „Djeca Sarajeva“.

Pregled objekata / vrtića, broja odgojnih grupa i djece uključene u Obavezni program za djecu u godini pred polazak u školu JU „Djeca Sarajeva“
Tabela 10

Rb.
Objekti / vrtići JU „Djeca Sarajeva“
Broj odgojnih grupa
Broj djece
1.
„Biseri“
1
23
2.
„Pčelica“
1
22
3.
„Višnjik“
2
45
4.
„Skenderija“
1
21
5.
„Trešnjica“
4
118
6.
„Ilijaš“
3
53
7.
„Iskrica“
2
51
8.
„Rosica“
1
25
9.
„Kekec“
1
30
10.
„Mašnica“
2
38
11.
„Košuta“
1
31
12.
„Lastavica“
1
18
13.
„Dunje“
2
49
14.
„Labudovi“
2
45
15.
„Srećica“
3
76
16.
„Dječiji grad“
6
164
17.
„Kadifica“
3
67
18.
„Zeko“
3
91
19.
„Ribica“
4
113
20.
„Leptirić“
1
13
21.
„Radost“
1
30
22.
„Lužani“
2
57
23.
„Žiš“
1
29

Ukupno 22
48
1.209

Pregled broja odgojnih grupa i djece uključene u Obavezni program za djecu u godini pred polazak u školu (prostori osnovnih škola)
Tabela 11

Rb.
Osnovna škola
Broj odgojnih grupa
Broj djece
1.
OŠ „Sokolje“
3
75
2.
OŠ „Hilmi ef. Šarić“
4
69
3.
OŠ „9. Maj“
2
38
4.
OŠ „Zaim Kolar“
1
4
5.
„Deveta osnovna škola“
2
51
6.
OŠ „Edhem Mulabdić“
2
35
7.
OŠ „Velešićki heroji“
1
29
8.
OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“
1
28
9.
OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“
1
22
10.
Oš „Kovačići“
2
42
11.
OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“
1
29
12.
OŠ „Zajko Delić“
2
52
13.
OŠ „Izet Šabić“
2
45
14.
OŠ „Vrhbosna“
1
22
15.
OŠ „Porodice ef. Ramić“
1
32
16.
OŠ „Srednje“
2
19
17.
OŠ „Podlugovi“
4
35
18.
„Treća osnovna škola“
3
78
19.
OŠ „Hasan Kaimija“
1
18
20.
„Osma osnovna škola“
2
44
21.
OŠ „Ćamil Sijarić“
2
40
22.
OŠ „Pofalići“
2
59
23.
„Šesta osnovna škola“
2
61
24.
„Peta osnovna škola“
3
62
25.
„Sedma osnovna škola“
3
67
26.
„Druga osnovna škola“
2
50
27.
OŠ „Umihana Čuvidina“
4
102
28.
„Deseta osnovna škola“
3
53
29.
OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“
1
33
30.
OŠ „Mustafa Busuladžić“
2
51
31.
OŠ „Behaudin Selmanović“
2
56

Ukupno 31
63
1.359

Tabelarni pokazatelji ukupnog broja djece u Obaveznom programu za djecu u godini pred polazak u školu u JU „Djeca Sarajeva“ u školskoj 2017. / 2018. godini
Tabela 12

Objekti (prostori)

Broj objekata

Broj odgojnih grupa

Broj djece
Predškolski objekti
23
48
1.209
Školski objekti
33
63
1.359
Ukupno
56
111
2.568

Odgojno-obrazovni rad
U prvom polugodištu školske 2017. / 2018. godine u predškolskim i ustanovama za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama, odgojno-obrazovni rad se realizirao u skladu sa Zakonom, važećim cjelovitim razvojnim programom (Primarnim programom odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolskog uzrasta), a u ustanovama za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama i programima koji su usklađeni s razvojnim potrebama i mogućnostima djece koji prate i uvažavaju aktuelne poteškoće i potrebe svakog djeteta. Novoosnovane predškolske ustanove su i u pomenutom periodu usklađivale organizaciju s važećim zakonima i podzakonskim aktima, uključujući i organizaciju i realizaciju neposrednih odgojno-obrazovnih aktivnosti.
U JU „Djeca Sarajeva“ u skladu sa Zakonom realizira se i Obavezni program za djecu u godini pred polazak u školu, precizirano u tabelarnom pregledu na strani 10., 11. i 12.
U predškolskim ustanovama se pored pomenutih programa realiziraju i slijedeći specijalizirani programi:
Specijalizirani program engleskog jezika: JU „Djeca Sarajeva“, PU „Amel i Nur“, PU „Bilingual Nursery School“, PU u sastavu SOS Društvenog centra „Hermann Gmeiner“, PU „Behar“, PU „Bilingual. N. S.“ i PU „Bloom”;
Specijalizirani program njemačkog jezika i Projekat uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja u objektima / vrtićima: JU „Djeca Sarajeva“- „Lužani“ i „Hadžići“;
Kraći Specijalizirani program francuskog jezika: JU „Djeca Sarajeva“;
Sportsko-animacijski program na području Općine Centar u objektima / vrtićima: JU „Djeca Sarajeva“;
Specijalizirani Program plesni klub „Astorija“: JU „Djeca Sarajeva“;
Program „Dijete i umjetnost“: JU „Djeca Sarajeva“;
Vjerski program: JU „Djeca Sarajeva“, PU „Amel i Nur“, PU „Behar“;
Program muzikoterapije: PU u sastavu SOS Društvenog centra „Hermann Gmeiner“;
Specijalizirani program „Govorno-jezička terapija“: PU u sastavu SOS Društvenog centra „Hermann Gmeiner“;
U izvještajima ustanova nisu navedene poteškoće u svakodnevnoj praksi pri realizaciji redovnih programa.

Odgojno-obrazovni kadar

Tabelarni prikaz odgojno-obrazovnog kadra u predškolskim ustanovama – realizatori programa u Kantonu Sarajevo
Tabela 13

R.b.
Naziv ustanove
Odgajatelji
Medicinske
sestre
Stručni saradnici,
saradnici - asistenti,
asistenti - pripravni-
ci,domaćice i sl.
Ukupno
1.
JU „Djeca Sarajeva“
210
21
15 +3 (vjeroučiteljice)
249
2.
Ustanova za preškolski odgoj i obrazovanje „Amel i Nur”
26
10
4
43 40
3.
Predškolska ustanova
„Bi-lingual Nursery School”
1
1
1
3
4.
Predškolska ustanova –
Dječiji vrtić „Sunce“
2
-
-
2
5.
Preškolska ustanova „Behar”
6
1
3
10
6.
Predškolska ustanova - Dječiji vrtić „Palčić”
4
2
-
6
7.
Predškolska ustanova „An-Nur” Sarajevo
10
8
7
25
8.
Predškolska ustanova u sastavu SOS Društvenog centra „Hermann Gmeiner“
7
-
-
7
9.
KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja
10
15
22
47
10.
Predškolska ustanova „Dječiji vrtić Sveta Obitelj”
12
4
7
23
11.
Predškolska ustanova „Bloom”
4
1
2
7
12.
Predškolska ustanova „Pony“
3
2
3
8
13.
Predškolska ustanova
„Dječiji vrtić Srce“
2
-
1
3
14.
Predškolska ustanova
„Tvornica radosti“
2
-
-
2
15.
PU „Sunshine International Pre School“
2
2
2
6
16.
„The International Montessori House“
3
-
11
14
17.
Predškolska ustanova „Bonum“
6
1
3
10
18.
PU „Hokus Pokus“
1
1
-
2
19.
PU „Osmijeh“
3
1
-
4
20.
Privatna predškolska ustanova
„Kids Land“
6
2
1
9
21.
Privatna predškolska ustanova „Kid IUS“
2
1
-
3
22.
Privatna predškolska ustanova „Vrtić Bombon“
5
1
3
9
23.
Privatna predškolska ustanova „Sretno djetinjstvo“
3
2
2
7
24.
PU „Smart“
4
3
1
8
25.
PU „Ću-Ću“
2
1
1
4
26.
PU „Cvrčak“
8
4
-
12
27.
PU „Akademija radosti“
3
-
-
3

Ustanove za specijalni odgoj
7
1
5
13

Ukupno
352
85
97
534

Aktivnosti u predškolskim i ustanovama za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama planirane u skladu s Programom rada Ministarstva i Prosvjetno-pedagoškog zavoda u školskoj 2017. / 2018. godini
Revija kulturno-umjetničkog stvaralaštva djece iz predškolskih ustanova

Programom rada Prosvjetno-pedagoškog zavoda za školsku 2017. / 2018. godinu planirana je organizacija i realizacija XXIII revije kulturno-umjetničkog stvaralaštva djece iz predškolskih i ustanova za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama u Kantonu Sarajevo u okviru Programa obilježavanja Dana Kantona Sarajevo u periodu od 2. – 9 . 5. 2018. godine.
Manifestacija se realizuje u organizaciji Prosvjetno-pedagoškog zavoda. Cilj manifestacije je da se okviru jedinstvenog programa i kalendara, putem redovnih programskih sadržaja omogući prezentacija dječijih postignuća i također, afirmacija institucionalnog predškolskog odgoja i obrazovanja u skladu s dječijim mogućnostima i interesovanjima.
Organizacija i realizacija XXIII revije kulturno-umjetničkog stvaralaštva djece iz predškolskih i ustanova za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama odvijat će se u skladu s Propozicijama na tri nivoa.
Najspješnije grupe će nastupiti na Završnoj manifestaciji u KJU Centar za kulturu Sarajevo.

Zbirni tabelarni prikaz predškolskih i ustanova za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama po općinama s brojem odgojnih grupa i brojem djece u kojima se realiziraju programi predškolskog odgoja i obrazovanja
Tabela 14

R. br.
Općina
Ustanova
Broj odgojnih grupa
Broj djece
1.
Stari Grad
JU „Djeca Sarajeva”
8
193

Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica”, Predškolska ustanova „Sunce u Mjedenici“
3
26

PU „Bloom“
1
31

PU „An-Nur“, objekat „San“
2
43
2.
Centar
JU „Djeca Sarajeva”
23
610

Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica”, OJ u OŠ „Vladislav Skarić“
4
33

PU „Sunce”
1
29

PU „Palčić”
3
67

KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja
2
36

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju
1
23

PU „Tvornica radosti“
2
46

PU „Pony“
4
70

PU „The International Montessori House
Mejtaš“
2
39

PU „Dječiji vrtić Srce“
2
49

PU „Osmijeh“
2
54

PU „Hokus –Pokus“
2
17

PU „Bonum“, objekat „Bonum“
PU „Akademija radosti“
3
1
75
31
3.
Novo Sarajevo
JU „Djeca Sarajeva”
29
728

PU „Amel i Nur”, objekat „Nur”
8
200

Centar „Vladimir Nazor”
1
22

PU „The International Montessori House“
3
37

PU „Smart“
3
46

PPU „Kids Land“
4
94

PU „Cvčak“
PPU „Bombon“
6
5
129
119
4.
Novi Grad
JU „Djeca Sarajeva”
34
880

Predškolska ustanova u sastavu Društvenog centra „Hermann Gmeiner“
3
89

PU „Bilingual N. S.”
2
44

PU „Amel i Nur”, objekat „Dobrinja”
4
98

PU „An-Nur“, objekat „Ciciban“
4
82

PU „Ću-Ću“
2
41
5.
Ilidža
JU „Djeca Sarajeva”
4
102

PU „Amel i Nur”, objekat „Amel”
4
95

Predškolska ustanova „Dječji vrtić Sveta Obitelj“
7
188

PU „Sunshine International Pre School“
3
68

PPU „Kid IUS“
2
41

PPU „Sretno djetinjstvo“
3
66

PU „Bonum“, OJ „Stup“
2
22
6.
Vogošća

JU „Djeca Sarajeva”
5
118

PU „Amel i Nur“, objekat „Vogošća“
4
104

PU „An-Nur“, objekat „Vogolino“
2
33
7.
Ilijaš
JU „Djeca Sarajeva”
2
70

PU „Behar”
6
105
8.
Hadžići
JU „Djeca Sarajeva”
1
29

PU „An-Nur”, objekat „An-Nur“
3
62

Pregled broja: predškolskih ustanova, objekata / vrtića, odgojnih grupa i djece po općinama u Kantonu Sarajevo
Tabela 15

O p ć i n a
Broj ustanova
Broj objekata / vrtića
Broj odgojnih grupa
Broj djece
Stari Grad
4
4
14
293
Centar
13
13
51
1.179
Novo Sarajevo
7
7
50
1.375
Novi Grad
6
6
48
1.234
Ilidža
7
7
23
582
Vogošća
3
3
11
255
Ilijaš
2
2
7
175
Hadžići
2
2
4
91

Trnovo – samo su obuhvaćena djeca u Obaveznom programu za djecu u godini pred polazak u školu u prostoru OŠ „Zaim Kolar“
1
4

Napomena: Ponavlja se praksa pojedinih predškolskih ustanova, da ne dostavljaju podatke, u skladu sa Zakonom, Ministarstvu i Zavodu.
Rezime
Karakteristike stanja u predškolskim i ustanovama za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama u kojima se realiziraju programi predškolskog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo za period septembar 2017. - januar 2018. godine.
a) Promjene u odnosu na prethodni izvještajni period
Smanjen je broj djece i broj odgojnih grupa u cjelovitom razvojnom program, u JU “Djeca Sarajeva” u izvještajnom period uključeno je 167 djece manje, a u privatnim predškolskim ustanovama uključeno je 135 djece više.

u Obaveznom programu za djecu u godini pred polazak u školu, smanjen je broj djece za 176 i broj odgojnih grupa za 6.

Droj djece po općinama u Kantonu Sarajevo je smanjen, osim u Općini Stari Grad i Općini Ilijaš (Tabele 14. i 15.).

Neujednačena je organizacije rada u predškolskim ustanovama u odnosu na Metodologiju.

Aktivnosti na donošenju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo su u završnoj fazi.

Nacrt Strategije za obrazovanje i nauku u Kantonu Sarajevo u fazi je javne rasprave.

b) Nezakonite, programske i druge aktivnosti

Uvidom u uvjete za rad i rad nekih ustanova, utvrđeno je da se u osiguranju uvjeta, organizaciji i radu krše odredbe i principi definisani važećim zakonom i podzakonskim aktima iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja.

Pozicija djece s posebnim potrebama je i u izvještajno periodu bila aktuelna, ali rješenje je „izvjesno“. U toku je priprema objekta za smještaj djece uz napomenu, da za djeca s posebnim potrebama, koja su u prvom polugodištu školske 2017. / 2018. godine boravila u prostoru OŠ „Vladislav Skarić“ od 31. 12. 2017. godine više nisu uključena u organizirane programe.

Prijedlog mjera:

U prethodnim godinama u više je navrata naglašena potreba za pokretanjem aktivnosti na provjeri uvjeta i primjeni važećeg Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/08 i 21/09) u dijelu koji se odnosi na Poglavlje IV: Osnivanje, rad i prestanak rada predškolske ustanove, član 19. stav (2).

Broj djece uključene u cjeloviti razvojni program, Obavezni program za djecu u godini pred polazak u školu, kao i druge programe je manji u odnosu na prošlu školsku godinu, i uslovljava negativan trend koji obavezuje sve nadležne na poduzimanje konkretnih „koraka“ za povećanje obuhvata djece organiziranim programskim aktivnostima.

Jedinice lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo, u najboljem interesu predškolske djece, mogu preuzeti dio odgovornosi za popravljanje njihove pozicije na način da osiguraju konkretne prostore koji trebaju biti privedeni namjeni predškolske djelatnosti, a koji mogu ući u sastav postojećih predškolskih ustanova kao njihove organizacione jedinice ili egzistirati kao samostalne predškolske ustanove.

Metodologiju za izradu godišnjeg programa rada predškolske ustanove („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 22/16) obavezno primijeniti pri izradi godišnjih programa rada za narednu školsku godinu.

Insistirati na obavezi usklađivanja ukupnih uvjeta, organizacije i realizacije programskih i projektnih aktivnosti u ustanovama s Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 46/16);

U svim predškolskim ustanovama, kao i školskim objektima (gdje se realizira Obavezni program), obavezno osigurati rad pratećih službi iz domena sigurnosti tokom cjelokupnog boravka djece.

Sarajevo, mart 2018. godine