Obuka za stručne savjetnike Prosvjetno - pedagoškog zavoda - Projekat EU VET 3

Stručni savjetnici Prosvjetno - pedagoškog zavoda  Kantona Sarajevo: Alija Grabovica, Nusreta Slinić, Muvedeta Jusufbegović, Suada Dervišević i Edina Murtić učestvovali su u obuci za savjetnike EU VET 3 projekta. Obuka je bila održana od 15.09.2008. do 18.09.2008. godine u Sarajevu.

Pored stručnih savjetnika iz Kantona Sarajevo obuci su prisustvovali  i stručni savjetnici svih Prosvjetno - pedagoških zavoda iz Bosne i Hercegovine.

Obuku su izvodili međunarodni ekspert Adrian Stoica uz pomoć lokalnog trenera Vesne Jevtić. Ovaj projekat finansira Europska unija, a cilj obuke je bio nastaviti sa razvojem projekta razvijanja modularne nastave.

 

EU VET projekt  je nastao na osnovama koje je postavio  EU Phare projekt u našoj zemlji od 2000. U početku Phare projekta je sastavljen radni materija pod nazivom „Praktičan pristup metodologiji razvijanja NPP-a u BiH“. Radni materijal koji je pratio seminar EU VET 3 je nastavak smjernica koje su se koristile do 2006. godine, a sve ima za cilj pomoći nastavnicima u razvijanju NPP-a prema modularnoj nastavi.

 

Šta je modul?

 

NPP se u modularnoj nastavi sastoji od niza modula. Modul je „nezavisan, koherentan i samopostojeći ali srodan set rezultata učenja unutar ili van šireg predmeta, sa jasno definisanim sadržajem, i prethodno definisanim standardima i metodologijama ocjenjivanja.“[1] Ovakva nastava ima za cilj jasno postavljeno razvijanje učeničkih kompetencija za cjeloživotno učenje i razvijanje.

 

Osam je ključnih kompetencija:

 

1. Komunikacija na maternjem jeziku

2. Komunikacija na stranim jezicima

3. Matematičke kompetencije u nauci i tehnologiji

4. Informatičke i komunikacijske kompetencije (digitalne kompetencije)

5. Naučiti kako učiti

6. Društvene i građanske kompetencije

7. Smisao za inicijativu i preduzetništvo

8. Spoznaja/ svjesnost o kulturi i izražavanje.

 

U VET 3 projektu modularni NPP-i će se razvijati za 17 zanimanja. Stručni savjetnici će kroz savjetodavno - konsultativni rad prenijeti stečena znanja i pružiti pomoć profesorima koji izvode modularnu nastavu, a i vršiti uvid nad izvođenjem ove nastave. Zbog toga je održani seminar za stručne savjetnike od posebnog značaja, pogotovo kada se ima u vidu činjenica da  je relativno mali broj  evropskih zemalja u potpunosti razvio ovaj način rada.

 

Edina Murtić, prof.

 

[1] Definicija preuzeta iz radnih materijala sa obuke za stručne savjetnike.