Ispravka dijela Javnog konkursa za JU Srednja medicinska škola Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BIH
KANTON SARAJEVO

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19) i Odluke Školskog odbora JU Srednja medicinska škola Sarajevo broj: 01-1-1442/2019 od 27.08.2019. godine, Školski odbor JU Srednja medicinska škola Sarajevo objavljuje
I S P R A V K U
D I J E L A T E K S T A
J A V N O G K O N K U R S A
za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2019/2020. godinu

koji je objavljen u petak 23.08.2019. godine, u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a mijenja se dio teksta koji se odnosi na broj časova za pozicije 16. i 18.

TE GLASI:

16. Nastavnik/ica analitičke hemije – praksa ... 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,

18. Nastavnik/ica analitičke hemije ... 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,

Javni konkurs u ostalom dijelu ostaje nepromijenjen.
Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja ove ispravke.
Sve pristigle prijave prije ove objave će biti uzeti u razmatranje kao blagovremene smatrajući se sa brojem časova kao u ispravci.
NAPOMENA: Tekst ispravke dijela teksta Javnog konkursa bit će objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje„ dana 29.08. 2019.godine. Zadnji dan prijave je 06.09.2019.godine .

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO