Ispravka dijela javnog konkursa za prijem radnika u JU Osnovna škola "Aneks" Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD
JU OŠ „ANEKS“ SARAJEVO

Na osnovu člana 88.i člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17 i 33/17), članova 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-3186/19 od 29.04.2019. godine primljene 06.05.2019. godine pod brojem 01-97/19, upotpune Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-3186/19-2 od 16.05.2019. godine i Odluke Školskog odbora broj: 01-693/19 od 10.05.2019. godine, vrši se:

I S P R A V K A D I J E L A J A V N O G K O N K U R S A
objavljenog 16.05.2019. i 20.05.2019. godine u dnevnom listu Oslobođenje za sljedeće pozicije:

7.Nastavnika/nastavnicu bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog jezika i književnosti - 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2019. godine.
23. radnica za distribuciju obroka/ispomoć u kuhinji, 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2019. godine.

Za poziciju od 1. do 17. završen odgovarajući fakultet VŠS ili VSS stručne spreme ili završen najmanje I (prvi) ciklus Bolonjskog studija, odgovarajućeg smjera i zvanja shodno članu 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:33/17) i položen stručni ispit.

Za poziciju 19. završen VSS-VII stepen ili završen drugi stepen Bolonjskog ciklusa za profil bibliotekara.

U ostalim dijelovima tekst javnog konkursa ostaje nepromjenjen.

Rok za podnošenje prijava na objavljeni javni konkurs se produžava za osam (8) radnih dana od dana objave ove ispravke.
Sve pristigle prijave prije objave ispravke uzet će se u razmatranje.

Napomena: ispravka dijela teksta javnog konkursa će biti objavljena u dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dana 21.05.2019.godine.