Ispravka Javnog konkursa za prijem uposlenika JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo

Broj: 02-13- 1223 /19
Dana, 06.02.2019.godine
JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti

ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini
broj:02-13-1196/19 od 04.02.2019.godine

umjesto:
b)nastavnik/nastavnica Latinskog jezika,
1 izvršilac -10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počev od okončanja konkursne procedure do 31.08.2019.godine

treba da stoji:
b)nastavnik/nastavnica Latinskog jezika,
1 izvršilac -10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počev od okončanja konkursne procedure do 30.06.2019.godine

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja Ispravke Javnog konkursa u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i isti će biti objavljen na internet stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

U ostalom dijelu Javni konkurs broj:02-13-1196/19 od 04.02.2019.godine objavljen u dnevnim novinama "Oslobođenje"
ostaje neizmjenjen.

tako da tekst objavljenog konkursa sa ispravkom, u cijelosti glasi:

Broj: 02-13- 1196 /19
Dana, 04.02.2019.godine

Na osnovu člana 123. Stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju (“Sl.novine Kantona Sarajevo” broj:23/17 i 33/17), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Sl.novine Kantona Sarajevo” broj:35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj:11-34-27751-27-3/19 od 24.01.2019.godine i odluke Školskog odbora broj:01-1-1195 /19 od 04.02.2019.godine, direktor škole raspisuje :

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini

a) nastavnik /nastavnica matematike,
1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počev od okončanja konkursne procedure do 30.06.2019.godine

b) nastavnik/nastavnica Latinskog jezika,
1 izvršilac -10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počev od okončanja konkursne procedure do 30.06.2019.godine

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima škole i to:
a) završen najmanje VII stepen stručne spreme sa zvanjem profesora ili završen drugi fakultet i položena pedagoško-psihološka i metodičko-didaktička grupa predmeta,
b) završen II, odnosno III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položena pedagoško-psihološka i metodičko-didaktička grupa predmeta

Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati su obavezni blagovremeno dostaviti obaveznu dokumentaciju i to:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi, ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) od dana objavljivanja konkursa,
e) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju i to:
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond
za penzijsko – invalidsko osiguranje,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Sl.novine Kantona Sarajevo” broj:35/17) obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. – 170. Zakona o upravnom postupku F BiH (2/98 i 48/99)

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Po konačnosti i pravosnažnosti Odluke o izboru, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i isti će biti objavljen na internet stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Kriteriji, procedura, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Sl.novine Kantona Sarajevo” broj:35/17).

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično u zatvorenoj koverti u Sekretarijat škole ili slati putem pošte, na adresu:
JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo, ul.Hamdija Kreševljaković br:55, Sarajevo sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za poziciju broj: ____ / ne otvarati – otvara Komisija“.

Škola će u pisanom obliku obavijestiti kandidate o mjestu i vremenu obavljanja provjere radnih i stručnih sposobnosti, kao i o tome da kandidati koji ne pristupe istoj gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

Škola će u obavještenju o rezultatima konkursa obavijestiti kandidata koji nije izabran o mjestu i vremenu preuzimanja dokumentacije koju je dostavio uz prijavu na konkurs.

Konkurs će biti objavljen u Oslobođenju 06.02.2019. godine i traje do zaključno sa 14.02.2019. godine.