Ispravka teksta Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ "Hasan Kikić"

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BiH
KANTON SARAJEVO
OPĆINA CENTAR
JU OŠ «HASAN KIKIĆ»
S a r a j e v o

Na osnovu člana 88. i člana 94. stav (2) tačka g) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo (″Službene novine Kantona Sarajevo″, br. 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (″Službene novine Kantona Sarajevo″, br. 35/17), člana 121. Pravila JU OŠ ''Hasan Kikić″ Sarajevo, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-30-1316-630/20 od 24.09.2020. godine i Odluke Školskog odbora JU OŠ ″Hasan Kikić ″ Sarajevo, broj:01-1-1778/20, vrši se

ISPRAVKA DIJELA JAVNOG KONKURSA
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020/2021 godini

JU OŠ „Hasan Kikić“ Sarajevo vrši ispravku teksta javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020/2021. godini koji je objavljen dana 09.10.2020. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, u dijelu teksta:

Tekst koji glasi:

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BiH
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO
JU OŠ «HASAN KIKIĆ»
S a r a j e v o

Mijenja se i glasi:

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BiH
KANTON SARAJEVO
OPĆINA CENTAR
JU OŠ «HASAN KIKIĆ»
S a r a j e v o

U ostalim dijelovima tekst javnog konkursa ostaje nepromijenjen.
Rok za podnošenje prijava na objavljeni javni konkurs se produžava za 8 (osam) radnih dana od dana objave ove ispravke i krajnji rok za podnošenje prijava je 28.10.2020. godine.

Sve prijave pristigle prije objave ove ispravke uzet će se u razmatranje.

Napomena: Ispravka dijela teksta javnog konkursa će biti objavljena u dnevnom listu „Dnevni avaz“ dana 17.10.2020.godine i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.