Javni konkurs za izbor direktora u JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Srednjoškolski centar
„Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš
I L I J A Š

Na osnovu člana 143. stav (2) tačka a), a u vezi sa članom 146. stav (3) Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 23/17), člana 7. Pravilnika o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola („Sl. novine kantona Sarajevo“ br. 46/18) , člana 158. stav (3) tačka a) Pravila škole broj: 06-10-1-3123/18. i Odluke školskog odbora broj: 06-10-1-609 /20 od 25.02.2020.godine, Školski odbor Javne ustanove Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš, r a s p i s u j e:

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DIREKTORA
Javne ustanove Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš

Raspisuje se javni konkurs za izbor direktora Javne ustanove Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš iz Ilijaša

I-Uslovi za izbor
1.Kandidat za direktora dužan je ispunjavati slijedeće opće uslove:
a) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države, entiteta ili kantona) u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs,
b) da se na njega ne odnosi odredba člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
c) da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole,
d) da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora.
2. Posebni uslovi
a) da u pogledu stručne spreme ispunjava uvjete za nastavnika ili pedagoga škole u koju konkuriše;
b) da ima najmanje 8 (osam) godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 (pet) godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima u stepenu stručne spreme koja se traži za to radno mjesto;
c) da ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa;
d) da ima najmanje stečeno stručno zvanje mentora.
II-Sadržaj prijave
Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerene kopije slijedeće dokumentacije:
1. Svojeručno potpisanu prijavu na konkurs, sa kontakt podacima i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na javni konkurs
2. Biografiju.
3. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
5. Izvod iz Matične knjige rođenih,
6. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
7. Dokaz o stečenom stručnom zvanju,
8. Dokaz o radnom iskustvu koje podrazumijeva rad u nastavi sa VII stepenom stručne spreme, odnosno završenim II ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa (Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje ili Uvjerenje/ potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima, radnim zadacima te godinama i mjesecima radnog staža),
9. Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup,
10. Uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koje se odredbama važećeg Krivičnog zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine može izreći kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca i više ( ne starije od 3 mjeseca),
11. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da nije obuhvaćen odredbama člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
12. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja Javnog konkursa, nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
13. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš,
14. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da nema smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
15. Pisani razvojni plan i program Javne ustanove Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš.

Kriteriji, procedure, uslovi, način izbora i imenovanja direktora po ovom Javnom konkursu, utvrđeni su odredbama Pravilnika o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 46/18)

Direktora imenuje Školski odbor uz suglasnost Vlade Kantona Sarajevo, na period od 4 (četiri) godine sa mogućnošću ponovnog izbora, uz ograničenje od najviše dva uzastopna mandata u istoj školi.
III - Dostava prijave i dokaza o ispunjenosti uslova
Prijavu sa dokazima kandidati dostavljaju putem pošte prepuručeno na adresu: Javna ustanova Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović” Ilijaš, ulica Kakanjska broj 16- 71380 Ilijaš, ili lično na protokol u istoj školi sa naznakom „ Prijava na javni konkurs za izbor direktora –NE OTVARAJ” (otvara školski odbor) .
IV- Način i rok obavještavanja
O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni nakon provedenog postupka imenovanja, pisano, putem pošte, na adresu navedenu u prijavi, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.
V -Konkursni rok
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” dana 09.03.2020. godine i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i ostaje otvoren do 24.03.2020.godine.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa,kao i prijave sa neovjerenom dokumentacijom i traženim izjavama koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.
Kandidat koji bude izabran, dužan je prije preuzimanja dužnosti dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdato od nadležne zdravstvene ustanove a koje nije starije od 6 mjeseci.
Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom konkursu podrazumijeva uključivanje oba roda.