JAVNI KONKURS ZA IZBOR direktora/direktorice Javne ustanove Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti - Sarajevo

Broj:01-1- 1468 /19
Dana, 20.03.2019.godine

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/17), člana 156. Pravila Javne ustanove Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo broj:01-1-1395/19 od 06.03.2019.godine, a u vezi sa članom 7. Pravilnika o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 46/18) i Odluke Školskog odbora broj: 01-1- 1465/19 od 20.03.2019.godine,
r a s p i s u j e s e

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DIREKTORA
Javne ustanove Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo

Raspisuje se javni konkurs za izbor direktora Javne ustanove Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo, na mandatni period od četiri godine.

Za direktora Javne ustanove Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo može biti imenovano lice koje, osim općih uslova, u pogledu stručne spreme ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga škole, ima najmanje osam godina radnog iskustva i od toga najmanje pet godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima u stepenu stručne spreme koja se traži za radno mjesto, te ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa, i ima najmanje zvanje mentor.

Potrebno radno iskustvo u školi podrazumijeva rad u nastavi sa sedmim stepenom stručne spreme, odnosno završenim najmanje II ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa.

Pored uslova u pogledu stručne spreme za direktora može biti imenovano lice koje ispunjava i sljedeće opće uslove:

a) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države, entiteta ili kantona) u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs;

b) da se na tog kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

c) da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole,

d) da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo u kojoj se kandiduje za direktora
Za direktora ne može biti imenovano:
a) lice koje ima smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

b) lice za koje se odgovarajućom medicinskom procedurom utvrdi da je alkoholičar, odnosno ovisnik o narkoticima,

c) lice za koje se odgovarajućom medicinskom procedurom utvrdi da boluje od zarazne ili duševne bolesti,

d) lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju)

• svojeručno potpisanu prijavu na javni konkurs, sa kontakt podacima (adresa stanovanja, broj telefona i e-mail adresa) i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže na javni konkurs
• biografiju;
• izvod iz matične knjige rođenih;
• uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
• dokaz o stručnoj spremi/diploma o završenom fakultetu;
• uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

• dokaz o radnom iskustvu (najmanje osam godina radnog iskustva i od toga najmanje pet godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima u stepenu stručne spreme koja se traži za radno mjesto), a koje podrazumijeva rad u nastavi sa sedmim stepenom stručne spreme, odnosno završenim najmanje II ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa;

• rješenje o sticanju stručnog zvanja (najmanje mentor);

• uvjerenje izdato od strane naležnog suda da protiv lica koje konkuriše za direktora nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više;

• pisani razvojni plan i program Javne ustanove Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo za mandatni period.

• potpisana i ovjerena izjava od strane nadležne Općinske službe kojom kandidat potvrđuje sljedeće:

a)da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u

BiH u periodu od 3 godine od dana prijavljivanja na javni konkurs,
b) da se na kandidata ne odnosi član IX st.1 Ustava BiH,
c) da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole,

d) da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje na mjesto direktora,
e) da nema smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH i Zakonom o Ministarskim, vladinim imenovanjima FBIH.

Kriteriji, procedure, uslovi, način izbora i imenovanja direktora Javne ustanove Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslušnih djelatnosti Sarajevo, po ovom javnom konkursu, utvrđeni su Pravilnikom o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.: 46/18).

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti najkasnije do (zaključno sa) 22.04.2019.godine poštom preporučeno ili u zatvorenoj koverti na protokol škole svakog radnog dana u vremenu od 1000 do 1400 sati, na adresu:

Javna ustanova Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslušnih djelatnosti Sarajevo
Ul. Hamdije Kreševljakovića br:55
71000 Sarajevo,
sa naznakom „Prijava na javni konkurs za izbor direktora - ne otvaraj
(Otvara Školski odbor )“.

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve kandidate koji su se prijavili na konkurs o Odluci o imenovanju direktora, u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

Učesnik konkursa koji je nezadovoljan odlukom o izboru direktora ima pravo pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Izabrani kandidat će ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) i ovjerenu izjavu kod nadležnog organa da ispunjava uslove utvrđene članom 146. stav (12) tačka a) i b) Zakona o srednjem obrazovanju („Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj:23/17) biti obavezan dostaviti po izboru, a prije imenovanja na funkciju direktora Javne ustanove srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo.

Korištenje ženskog ili muškog roda u ovom Konkursu podrazumijeva uključivanje oba roda.

Konkurs ostaje ostvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Konkurs će biti objavljan na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana, 06.04.2019 godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.