Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/direktorice JU OŠ “Hadžići“

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA HADŽIĆI
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „HADŽIĆI“ HADŽIĆI

Na osnovu člana 94. i 95. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo broj: 23/17, 33/17 i 30/19), člana 86. Pravila JU Osnovna škola „Hadžići“ Hadžići, člana 3. i 4. Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 2/18, 32/18 i 30/19) i Odluke Školskog odbora JU Osnovna škola „Hadžići“ Hadžići broj: 1434/2019 od 20.12.2019. godine, raspisuje se

J A V N I K O N K U R S

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
JU OSNOVNA ŠKOLA „HADŽIĆI“ HADŽIĆI
NA PERIOD OD 4 GODINE

I - USLOVI KONKURSA

Kandidat koji konkuriše na poziciju direktora škole, pored općih, mora da ispunjava i sljedeće uslove:

1. Da u pogledu stručne spreme ispunjava i uslove za nastavnika, pedagoga, pedagoga-psihologa škole u koju konkuriše;
2. Da ima najmanje osam godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima u školi;
3. Da ima najmanje sedmi (VII) stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa;
4. Da ima najmanje zvanje mentora;
5. Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs;
6. Da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (lica koja služe kaznu ili su pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, a koja se nisu povinovala naredbi pred Tribunalom);
7. Da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole;
8. Da nema privatni finansijski interes u školi u koju se kandiduje za direktora:
9. Da nije lice koje boluje od zarazne ili duševne bolesti;
10. Da nije alkoholičar, odnosno ovisnik o opijatima;
11. Da nije lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg Krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više;
12. Da nije lice koje ima smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH;
13. Da nije lice razrješeno dužnosti direktora zbog dokazanog kršenja zakona, korupcije, mita, nepotizma, profesionalne nekompetentnosti ili nemara, nesavjesnog i nestručnog obavljanja poslova direktora

II - SADRŽAJ PRIJAVE

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

1. Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na javni konkurs sa kontakt podacima i navedenom dokumentacijom koju prilažu uz prijavu;
2. Kraću biografiju – CV;
3. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi;
4. Izvod iz matične knjige rođenih;
5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa);
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
7. Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu i radnom iskustvu na poslovima u nastavi ili pedagoško-psihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima;
8. Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
9. Izjavu ovjerenu od strane ovlaštenog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni kokurs;
10. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (lica koja služe kaznu ili su pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, a koja se nisu povinovala naredbi da se pojave pred Tribunalom);
11. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole;
12. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nema finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora;
13. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg Krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više;
14. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije lice koje ima smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH;
15. Izjavu ovjerenu od strane ovlaštenog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije lice razrješeno dužnosti direktora zbog dokazanog kršenja zakona, korupcije, mita, nepotizma, profesionalne nekompetentnosti ili nemara, nesavjesnog i nestručnog obavljanja poslova direktora.

NAPOMENA:
 Uvjerenje da nije lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg Krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više, te uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole, biće pribavljeno po službenoj dužnosti za izabranog kandidata;
 Ljekarsko uvjerenje izdato od nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, izabrani kandidat dostavlja Školi nakon imenovanja direktora škole;

III - KONKURSNI ROK

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i na službenoj internet stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, u petak, 31.01.2020. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

IV - VRIJEME ZA KOJE SE VRŠI IMENOVANJE

Direktor JU Osnovna škola „Hadžići“ Hadžići će se imenovati na period od 4 (četiri) godine.

V - DOSTAVA PRIJAVA

Kandidati za direktora svojeručno potpisanu pisanu prijavu i traženu dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove javnog konkursa dostavljaju poštom, preporučeno, na adresu: JU Osnovna škola „Hadžići“ Hadžići, Zlatnih ljiljana 57, 71240 Hadžići ili lično sekretaru škole u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na javni konkurs za izbor direktora škole – ne otvaraj (otvara komisija)“.

VI - NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA

Školski odbor će u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o imenovanju direktora škole, o navedenoj odluci u pisanom obliku obavijestiti sve kandidate koji su se prijavili na javni konkurs.

Procedura izbora i imenovanja direktora škole obavit će se u skladu sa odredbama Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 2/18, 32/18 i 30/19).

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje