Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/direktorice u JU Srednja zubotehnička škola

Na osnovu člana 143., a u vezi sa članom 146. stav (4). Zakona o srednjem obrazovanju (″Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 23/17), člana 7. Pravilnika o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 46/18), člana 145. Pravila Javne ustanove Srednja zubotehnička škola u Sarajevu broj: 2305-01-1/18 i Odluke Školskog odbora, broj: 370-01-1/19 od 05.03.2019. godine, Školski odbor Srednje zubotehničke škole u Sarajevu r a s p i s u j e

J A V N I K O N K U R S
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
JAVNE USTANOVE SREDNJA ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA U SARAJEVU

I USLOVI ZA IZBOR
Kandidat za direktora dužan je ispunjavati sljedeće opšte i posebne uslove:
1.Opšti uslovi:
a) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (nivo države ili entiteta), u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs,
b) da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, (član IX stav 1. Ustava BiH glasi: „Nijedno lice koje se nalazi na izdržavanju kazne, izrečene presudom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, i niti jedna osoba koja je pod optužnicom Tribunala a koja se nije povinovala naredbi da se pojavi pred Tribunalom, ne može biti kandidat ili imati bilo koju neimenovanu, izbornu ili drugu javnu funkciju na teritoriji Bosne i Hercegovine“.)
c) da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole,
d) da nema privatni finansijski interes u Srednjoj zubotehničkoj školi u Sarajevu
2. Posebni uslovi:
a) da ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga u školi;
b) da ima najmanje 8 godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima u stepenu stručne spreme koja se traži za radno mjesto
c) da ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje drugi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa
d) da ima najmanje zvanje mentora

II SADRŽAJ PRIJAVE
Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija):
1. Biografiju (CV)
2. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
4. Dokaz o sticanju stručnog zvanja, najmanje zvanje mentor,
5. Potvrda o radnom iskustvu (potvrdu izdaje prethodni poslodavac/poslodavci),
6. Izvod iz matične knjige rođenih,
7. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
8. Uvjerenje (koje izdaje nadležni sud) da nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koje se odredbama važečeg Krivičnog zakona FBiH može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više (ne starije od 3 mjeseca),
9. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
10. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da u posljednje tri godine od dana objavljivanja Javnog konkursa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
11. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da nema privatni finansijski interes u Srednjoj zubotehničkoj školi u Sarajevu,
12. Pisani razvojni plan i program škole za mandatni period
NAPOMENA: Izjave koje su naprijed navedene ovjeravaju se kod nadležnog organa.
Direktora imenuje Školski odbor Srednje zubotehničke škole u Sarajevu, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo. Direktor se imenuje na mandat od četiri godine
III DOSTAVA PRIJAVE I TRAŽENIH DOKAZA
Prijavu sa dokazima kandidati dostavljaju preporučeno poštom na adresu Srednje zubotehničke škole u sarajevu u Sarajevu:Ulica Čekaluša 84. 71 000 Sarajevo ili na protokol Škole sa naznakom "Prijava na javni konkurs za imenovanje direktora - ne otvaraj (Otvara Školski odbor)" Prijave
kandidata otvara Školski odbor.

IV NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve kandidate koji su se prijavili na konkurs o Odluci o imenovanju direktora, u roku od 8 (osam) dana od
dana donošenja odluke.

V KONKURSNI ROK
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja (od 08.03. 2019 do 25.03.2019. godine).
Konkurs će biti objavljen u na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevu i u dnevnom listu ''OSLOBOĐENJE'', dana 08.03.2019. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete ovoga konkursa, kao i fotokopije tražene dokumentacije i izjave koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje.
Izabrani kandidat će ljekarsko uvjerenje i ovjerenu izjavu kod nadležnog organa da ispunjava uvjete utvrđene članom 146. stav 12. tačka a i b Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17) biti obavezan dostaviti po izboru, a prije imenovanja na funkciju direktora ove Škole.

Izrazi koji se koriste u ovom Konkursu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i na ženski rod.