Javni konkurs za izbor nastavnika/nastavnica Osnovna škola"Podlugovi"

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
JU Osnovna škola"Podlugovi" u Podlugovima

Broj: 01-771/12
Podlugovi, 17.12.2012.godine

Na osnovu člana 75.i 90.Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo “br.10/04.,21/06,26/08 i 31/11), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, br.: 11-38-22632-27-1/12 od 22.11.2012.godine i  Odluke Školskog odbora  o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika/nastavnica, broj: 03-769/2012 od 13.12.2012.godine,  Školski odbor objavljuje   


JAVNI KONKURS
ZA IZBOR NASTAVNIKA/NASTAVNICA

  1. Nastavnik/nastavnica hemije  - 1 izvršilac, nepuna nastavna norma (6 časova sedmično) na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa prodiljskog  odsustva, a najkasnije do 18.03.2013.godine;
  2. Nastavnik građanskog obrazovanja/demokratija i ljudska prava 1 izvršilac, nepuna nastavna norma (1 čas sedmično) na određeno vrijeme  do povratka zaposlenice sa prodiljskog  odsustva, a najkasnije do 18.03.2013.godine;
  3. Društvo kultura i religija 1 izvršilac, nepuna nastavna norma (1 čas sedmično ) na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 18.03.2013.godine;


I.USLOVI ZA IZBOR

Pored općih uslova utvrđenim zakonom,kandidati za radna mjesta trebaju ispunjavati i posebne uslove utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo , Nastavnom planu i programu i Pravilnikom o radu škole.

II. SADRŽAJ PRIJAVE

Kandidati za upražnjeno radno mjesto uz prijavu dostavljaju,kraću biografiju i dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova i to:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih
  2. Diplomu ili ovjerenju fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi
  3. Uvjerenje o državljanstvu(ne starije od 6 mjeseci)

Kandidat koji bude izabran/a je dužan/a prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova na koje je izabran.

III. DOSTAVA PRIJEVE I DOKAZA

Prijavu sa traženim dokazima potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti lično kod sekretara škole ili putem pošte na adresu:Javna ustanova Osnovna škola „Podlugovi“ u Podlugovima, Ul.“Žrtava genocida u Srebrenici“ 212, 71387
(Za Komisiju za izbor zaposlenika/zaposlenica-Ne otvaraj)

IV. KONKURSNI ROK
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave po konkursu ne uzimaju se u obzir.

V.IZBOR KANDIDATA

Izbor kandidata vrši se u skladu sa članom 22. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 21/06). Prednost pri izboru imaju kandidati koji budu aplicirali na javni konkurs, a koji su na dan 11.12.2009.godine bili u radno-pravnom statusu u nekoj od osnovnih i srednjih škola kao javnim ustanovama Kantona Sarajevo,shodno odredbi člana 11.stav 8. Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima  koji su djelimično ili potpuno  ostali bez radnih zadataka i postupka popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.34/09.)

Kao dokaz da ima prednost pri izboru, kandidat treba dostaviti:

  • ovjerenu kopiju ugovora o radu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao radno-pravni status na određeno vrijeme na dan 11.12.2009.godine,
  • ovjernu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispiti iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao položen stručni ispit za obavljanje poslova na koje konkuriše prije 11.12.2009.godine.

 
 
Predsjednik Školskog odbora

Safet Ademović