Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u J.U.Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“


J.U. ZAVOD ZA SPECIJALNO OBRAZOVANJE I
ODGOJ DJECE ,,MJEDENICA,,SARAJEVO
ul.Mjedenica br.34.71000 Sarajevo

Na osnovu člana 109.Pravila J.U.Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica i Odluke Školskog odbora Zavoda broj: 02-153-12/2012 od 14.12.2012.godine, Školski odbor Zavoda, objavljuje
 

J A V N I   K O N K U R S


za popunjavanje  upražnjenih radnih mjesta u J.U.Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“, i prijemu u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme.

 

 1. “Pedagog“ na neodređeno vrijeme............................... 1 izvršilac, puno radno vrijeme.
 2. “Nastavnik-defektolog“ na neodređeno vrijeme ..........2 izvršioca, puno radno vrijeme.
 3. “Nastavnik-defektolog“ na određeno vrijeme (do kraja školske 2012/2013) ..........................................1 izvršilac, puno radno vrijeme.
 4. “Pripravnik” na određeno vrijeme u trajanju od najmanje šest a najduže godinu dana.
 5. Administrativni radnik za administrativno  pravne i kadrovske poslove  na određeno vrijemedo 15.07.2014 godine, puno radno vrijeme.


Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu FBiH ( Sl.novine FBIH broj: 43/99, 32/00  i 29/03) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka  J.U. Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica  i to:

Za radno mjesto pod tačkom 1. VSS,  Defektološki fakultet, (Edukacijsko-rehabilitacijski), oligofrenolog-edukator rehabilitator, položen stručni ispit, radno iskustvo od najmanje pet godina, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod tačkom 2. VSS,  Defektološki fakultet (edukacijsko-rehabilitacijski), oligofrenolog-edukator rehabilitator, položen stručni ispit, radno iskustvo od najmanje jedne  godine, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod tačkom 3. VSS,  Defektološki fakultet (edukacijsko-rehabilitacijski), oligofrenolog-edukator rehabilitator, položen stručni ispit, radno iskustvo od najmanje jedne  godine, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod tačkom 4. VSS,  Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, (Opći – sport i tjelesni odgoj).
Za radno mjesto pod tačkom 5. VSS,  Pravni fakultet, položen stručni ispit, radno iskustvo od najmanje jedne  godine, poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • prijava sa biografijom
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu
 • diploma o završenomfakultetu
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o stečenom radnom iskustvu ( potvrda ili uvjerenje)

Dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene fotokopije.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana njegovog objavljivanja.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa slati poštom na gore naznačenu adresu.
Neblagovremene i nepotpunu prijave odnosno dokumentacija neće se uzeti u razmatranje.