Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Druga gimnazija Sarajevo

Na osnovu člana 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), člana 148. Pravila JU Druga gimnazija Sarajevo, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27487-2/19 od 29.07.2019. godine i Odluke Školskog odbora JU Druga gimnazija Sarajevo broj: 695 od 06.08.2019. godine, JU Druga gimnazija Sarajevo raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini

a) Nastavnik/nastavnica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine; (obavezno poznavanje engleskog jezika na nivou B2 ili više (prema CEFR), zbog rada u IB programu);
b) Nastavnik/nastavnica engleskog jezika, 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
c) Nastavnik/nastavnica italijanskog jezika, 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
d) Nastavnik/nastavnica matematike, 1 izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 31.08.2020. godine; (obavezno poznavanje engleskog jezika na nivou B2 ili više (prema CEFR), zbog rada u IB programu) ;
e) Nastavnik/nastavnica fizike, 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine; (obavezno poznavanje engleskog jezika na nivou B2 ili više (prema CEFR), zbog rada u IB programu) ;
f) Nastavnik/nastavnica fizike, 1 izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 31.08.2020. godine;
g) Nastavnik/nastavnica ekonomije, 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine; (obavezno poznavanje engleskog jezika na nivou B2 ili više (prema CEFR), zbog rada u IB programu) ;
h) Nastavnik/nastavnica informatike, 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
i) Radnik/radnica administrativni referent, 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;

Pored općih uslova predviđenim Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za Gimnaziju, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima škole, i to:
a) Za radna mjesta od ''a'' do ''h'', kandidati treba da imaju završen najmanje VII stepen stručne spreme, sa zvanjem profesora, ili završen drugi fakultet i položenu pedagoško-psihološku i metodičko-didaktičku grupu predmeta; odnosno da imaju završen II ili III ciklus bolonjskog visokog obrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugi fakultet i položenu pedagoško-psihološku i metodičko-didaktičku grupu predmeta;
b) Nastavnici/nastavnice koji apliciraju za rad u IB programu moraju dostaviti dokaz o poznavanju engleskog jezika na nivou B2 ili više (prema CEFR).
c) Za radno mjesto pod oznakom „i“, kandidat treba da ima IV stepen stručne spreme, administrativni tehničar ili odgovarajuće usmjerenje iz neke druge srednje škole. Kandidat treba da dostavi dokaz o poznavanju engleskog jezika, najmanje na nivou B1 po CEFR, kao i dokaz o poznavanju rada na računaru.

Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs, sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci, od dana objavljivanja konkursa).
e) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o radu JU Druga gimnazija Sarajevo
Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju i to:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko- invalidsko osiguranje,
b) potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo ( ne starija od 3 mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stučnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stučnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stučnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojsta člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu s područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci)
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav (2) Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od 6 mjeseci);
i) potvrda o autorstvu/koautorstvu udžbenika koje izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBIH ( 2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi orginalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Aktivno znanje Engleskog jezika će se provjeriti na zakazanom intervju, o kojem će se kandidati koji uđu u uži izbor, blagovremeno obavijestiti.

Nakon konačnosti odluke o izboru kandidata, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od 6 mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17).

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu ''Oslobođenje'', dana 08.08.2019. godine i ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučeno poštom na adresu: JU Druga gimnazija Sarajevo, ulica Sutjeska br.1, 71000 Sarajevo sa naznakom “PRIJAVA NA JAVNI KONKURS /ne otvarati – otvara Komisija''