Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ "Hamdija Kreševljaković"

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Općina Stari Grad Sarajevo

Osnovna škola "Hamdija Kreševljaković" Sarajevo

Na osnovu čl. 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17 i 30/19), člana 8. Pravilnika o radu JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Sarajevo broj: 207/18 od 23.03.2018. godine, Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu JU OŠ ''Hamdija Kreševljaković'' Sarajevo broj: 87/20 od 27.01.2020. godine, člana 88. Pravila JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Sarajevo, člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 35/17), prethodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-25286-254-1/19 od 10.01.2020. godine i Odluke Školskog odbora JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Sarajevo, broj: 89/19 od 27.01.2020. godine raspisuje se

KONKURS
za prijem u radni odnos

Raspisuje se Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme

a) na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31. 8. 2020. godine za:
1 . Nastavnika historije/povijesti ... 1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično;

b) na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 30. 6. 2020. godine za :
2. Asistenta u odjeljenju/grupi ... 1 izvršilac, puno radno vrijeme

USLOVI KONKURSA
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa koji su utvrđeni Zakonom o radu („Službene novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17 i 30/19), Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 30/18).

Kandidati trebaju blagovremeno dostaviti:

Obaveznu dokumentaciju (kopije):
1. svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
2. diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
3. izvod iz matične knjige rođenih,
4. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa),
5. i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Dodatnu dokumentaciju (kopije):
1. uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
2. potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
4. potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
5. rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
6. rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
7. rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
8. Osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
9. potvrda o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije, koje ne moraju biti ovjerene, uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Kandidati iz člana 12. stav (5) tačke d) i e) Pravilnika će u pisanom obliku biti obaviješteni o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, a ukoliko bez opravdanja ne pristupe provjeri radnih i stručnih sposobnosti izgubit će pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri.

Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika iz člana 14. stav (1) Pravilnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima Škole, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova za konkurs se dostavljaju lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS – Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika – za poziciju na koju se konkuriše“ na adresu: JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Sarajevo, ul. Carina broj 2, 71000 Sarajevo.

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev na protokolu škole u roku od mjesec dana od okončanja konkursne procedure.

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ 29.01.2020. godine, ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja, odnosno krajnji rok za podnošenje prijave je 07.02.2020. godine.