Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ "Safvet-beg Bašagić"

Na osnovu člana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 33/17), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Odluke Školskog odbora JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Sarajevo, broj: 3792-01/18 od 19.11.2018.g. i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27750-8-1/18 od 08.11.2018. godine, raspisuje se

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini za:

1. Nastavnika/nastavnicu tehničke kulture i informatike ... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično (17 časova informatika i 3 časa osnove tehnike), na određeno vrijeme od 28.01.2019. godine do 31.08.2019. godine;
2. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave ... 1 izvršilac, puna nastavna norma (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od 28.01.2019. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2019. godine;
3. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave ... 1 izvršilac, puna nastavna norma (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od 28.01.2019.godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2019. godine;
4. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave ... 1 izvršilac, puna nastavna norma (40 sati
sedmično), na određeno vrijeme od 28.01.2019. godine do 31.08.2019. godine;
5. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave u produženom boravku ... 1 izvršilac, (40 sati
sedmično), na odredeno vrijeme od 28.01.2019. godine do 31.08.2019. godine;
6. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave u produženom boravku ... 1 izvršilac, (40 sati
sedmično), na određeno vrijeme od 28.01.2019. godine do 31.08.2019. godine.

Uvjeti: Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i program za osnovnu školu, Pedagoškim standardima i normativima za osnovne škole.
Kandidati su dužni dostaviti:

OBAVEZNU DOKUMENTACIJU
a) svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) od dana objavljivanja konkursa.

DODATNU DOKUMENTACIJU:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje /potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. i 170. Zakona o upravnom postupku FBiH.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije 5 dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za prijavu je 04.12.2018. godine.

Prijave na konkurs slati isključivo poštom na adresu škole:
JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Sarajevo
ul. Gimnazijska br. 1
71 000 Sarajevo

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Pod nepotpunom prijavom smatrat će se prijava kandidata koji nije dostavio obaveznu dokumentaciju traženu konkursom.

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu, vraća se isključivo na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od 30 dana od okončanja konkursne procedure.

Konkurs objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ 21.11.2018. godine