Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ "Stari Ilijaš"

Javna ustanova Osnovna škola „Stari Ilijaš“ Ilijaš
Na osnovu članova 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: br.23/17, 33/17 i 30/19), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17), člana 86. Pravila JU Osnovne škole „Stari Ilijaš“ Ilijaš, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-25286-167/19, od 16.12.2019. godine i Odluke Školskog odbora JU OŠ „Stari Ilijaš“ Ilijaš, broj: 02-1977/2019 od 30.12.2019. godine, raspisuje,

KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini

a) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 30.6.2020. godine za:
1. Asistenta u odjeljenju/grupi ...1 izvršilac, puno radno vrijeme;
2. Asistenta u odjeljenju/grupi ...1 izvršilac, puno radno vrijeme;
3. Asistenta u odjeljenju/grupi ...1 izvršilac, puno radno vrijeme;
4. Asistenta u odjeljenju/grupi ...1 izvršilac, puno radno vrijeme;
5. Asistenta u odjeljenju/grupi ...1 izvršilac, puno radno vrijeme;
6. Psihologa ....... 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
7. Defektologa ... 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
8. Logopeda ....... 1 izvršilac, puno radno vrijeme;

USLOVI KONKURSA:
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu (“Službene novine FBiH”, broj: 26/16 i 89/18) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/17, 33/17 i 30/19), Nastavnim planom i programom za osnovnu školu, Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 30/18) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU OŠ “Stari Ilijaš“ u Ilijašu.
Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom kandidati trebaju dostaviti:
1. Obaveznu dokumentaciju:
a) svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima
kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom
dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci ) od dana objavljivanja konkursa.

2. Dodatnu dokumentaciju:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za
penzijsko- invalidsko osiguranje,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno
naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je
kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo
(ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o
ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i
stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima
učenika.
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje
je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja
odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama,
osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana
porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika
ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika
ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao
zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog
vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava
prednosti pri zapošljavanju ( ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem
radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao
javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, obavezne su pored rješenja/uvjerenja
nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje
/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24
mjeseca ( ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja
i nauke na osnovu člana 169. i 170. Zakona o upravnom postupku FBiH.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 35/17).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije 5 dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Po konačnosti odluke o izboru radnika, a prije potpisivanja ugovora izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti lično na protokol škole ili putem pošte na adresu:
JU OŠ “Stari Ilijaš“ Ilijaš, ulica Bosanski put br. 151, 71380 Ilijaš, u zatvorenoj koverti sa naznakom Prijava na javni konkurs, za poziciju broj: ... / ne otvarati – otvara Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu, zbog mjera racionalizacije, vraća se isključivo na lični zahtjev, putem protokola škole u roku od 30 (trideset) dana od okončanja konkursne procedure.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Konkurs će biti objavljen na službenoj stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.