Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Peta gimnazija

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
JU Peta gimnazija
Senada Poturka Senčijabb, 71000 Sarajevo
Tel/fax: 033/235-521 centrala: 033/235-413

Na osnovu člana 143. stav 4. tačka (g), Zakona o srednjem obrazovanju (″Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 23/17 i 30/19), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), člana 114. Pravila JU Peta gimnazija, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-34-35289/19 od 20.11. 2019.godine, Zaključka o ispravci Saglasnosti, broj: 11-34- 35289-1/25.12.2019. godine I Odluke Školskog odbora JU Peta gimnazija, broj:01-03-65/2020 od 09.01.2020 godine, objavljuje se

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020.godini

a) Pedagog ... 1 izvršilac, 20 radnih sati, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa funkcije voditelja dijela nastavnog procesa, a najduže do 31.08.2020. godine;
b) Nastavnik/ica filozofije ... 1 izvršilac, 9 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika sa funkcije voditelja dijela nastavnog procesa, a najduže do 31.08.2020. godine;
c) Nastavnik/ica sociologije ... 1 izvršilac, 5 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020.
d) Nastavnik/ica kulture religija ... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020.
e) Nastavnik/ica engleskog jezika ... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020.
f) Nastavnik/ica latinskog jezika ... 1 izvršilac, 15 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020.
Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu FBiH, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za Gimnaziju i Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje.
Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata ( adresom stanovanja, brojem telefona i e-mail adresom), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom
b) dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na javni konkurs,
c) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
d) izvod iz matične knjige rođenih,
e) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci, od dana objavljivanja konkursa),
Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju i to:
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/ nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, obavezne su pored rješenja/ uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH ( „Sl.novine FBiH br. 2/98 i 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru radnika.
Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja, provjera radnih i stručnih sposobnosti i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17).
Javni Konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja.

Konkurs je objavljen dana 11.01.2020. godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“, na web stranici Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade, na web stranici škole i na web stranici JU Služba za zapošljavanje KS.

Zadnji rok za prijavu po ovom konkursu je 21.01.2020.godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte na adresu: JU Peta gimnazija Sarajevo, Senada Poturka Senčija bb, 71000 Sarajevo, sa naznakom –„ Za javni konkurs za poziciju broj:.../ne otvarati – otvara Komisija“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.