Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU "Sedma osnovna škola" Ilidža

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Općina Ilidža
JU „Sedma osnovna škola“ Ilidža
Ul. Blažuj br.118, 71 215 Blažuj

Na osnovu člana 88. stav (6), (9) i (11) i člana 94. stav (2) tačka g) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 33/17 i 30/19), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 35/17), člana 87. Pravila o Izmjeni i dopuni pravila JU "Sedma osnovna škola" Ilidža, odredaba Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU „Sedma osnovna škola“ Ilidža i Pravilnika o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU „Sedma osnovna škola“ Ilidža, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11/03-38-30483-12/19 od 18.11.2019. godine i Odluke Školskog odbora broj: 1488/19 od 06.12.2019. godine, raspisuje se:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini

a) na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 30.06.2020. godine za:
1. Psihologa ...1 izvršilac, puno radno vrijeme;
2. Defektologa ...1 izvršilac, puno radno vrijeme;
3. Logopeda ...1 izvršilac, puno radno vrijeme.

USLOVI KONKURSA:
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine FBiH“, broj:26/16 i 89/18), kandidati/kandidatkinje treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 33/17 i 30/19), Pedagoškiim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/18), Nastavnim planom i programom za osnovnu školu, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU „Sedma osnovna škola“ Ilidža i Pravilnikom dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU „Sedma osnovna škola“ Ilidža i drugim normativnim aktima škole (objavljenim na www.sedma-osnovna.edu.ba), te ukoliko konkurišu za:
- radno mjesto na poziciji 1., kandidati/kandidatkinje treba da imaju stečenu visoku stručnu spremu – VSS ili završen II (drugi) ciklus bolonjskog sistema studiranja za profil psihologa, shodno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU „Sedma osnovna škola“ Ilidža i Pravilniku o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU „Sedma osnovna škola“ Ilidža;
- radno mjesto na poziciji 2., kandidati/kandidatkinje treba da imaju stečenu visoku stručnu spremu – VSS ili završen II (drugi) ciklus bolonjskog sistema studiranja za profil defektologa/edukatora-rehabilitatora, shodno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU „Sedma osnovna škola“ Ilidža i dopunama istog;
- za radno mjesto na poziciji 3., kandidati/kandidatkinje treba da imaju stečenu visoku stručnu spremu – VSS ili završen II (drugi) ciklus bolonjskog sistema studiranja za profil logopeda, shodno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU „Sedma osnovna škola“ Ilidža i Pravilniku o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU „Sedma osnovna škola“ Ilidža.
1. Obavezna dokumentacija koju su kandidati/kandidatkinje dužni dostaviti:
a) Svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;
b) Diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
c) Izvod iz matične knjige rođenih;
d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest/6 mjeseci od dana objavljivanja konkursa);
d) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnikom dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU „Sedma osnovna škola“ Ilidža.

2. Pored obavezne dokumentacije kandidati/kandidatkinje mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju i to:
a) Uvjerenje/potvrdu o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno;
b) Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao;
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
d) Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca);
e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;
f) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja, odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;
g) Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci);
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci);
i) Potvrda o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet (5) dana po dobijanju Odluke o izboru kandidata.
Po konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17).
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijavu na javni konkurs sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti na protokol škole svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati ili putem pošte, na adresu: JU „Sedma osnovna škola“ Ilidža, ul. Blažuj br.118, 71215 Blažuj, sa naznakom- „Za javni konkurs za poziciju broj …/, ne otvarati – otvara Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika.“

Napomena: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz člana 12. stav (5) tačka d) i e) Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine KS“ broj: 35/17), Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika obavit će provjeru radnih i stručnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere, kandidati će biti u pisanom obliku naknadno obaviješteni. Kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu zbog mjera racionalizacije, vraća se na lični zahtjev, putem protokola Škole u roku od 1 (jedan) mjesec od okončanja konkursne procedure.
Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 14.12. 2019. godine (subota) i ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za podnošenje prijava je 26.12.2019 godine (četvrtak). Isti će biti objavljen na službenoj internet stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.