Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Šesta osnovna škola

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO – OPĆINA ILIDŽA
JU „ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA“ ILIDŽA-STUP
Bare kod Stupa 63

Na osnovu člana 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 33/17), Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovu školu, člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), člana 100. Pravila JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža- Stup, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27750-20-2/19 od 11.01.2019. godine i Odluke Školskog odbora broj: 02-88/19 od 29.01.2019. godine, raspisuje se

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini za:

1. Nastavnika/nastavnicu razredne nastave ....... 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.08.2019. godine,;
2. Nastavnika/nastavnicu tehničke kulture i informatike ....... 1 izvršilac, 22 časa sedmično (18 časova tehničke kulture i 4 časa informatike), na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.08.2019. godine;
3. Higijeničara/higijeničarku ........ 1 izvršilac, nepuno radno vrijeme (20 sati sedmično) na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.08.2019. godine.

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu (''Službene novine FBiH'', br. 26/16) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu i normativnim aktima JU “Šesta osnovna škola” Ilidža- Stup, i to i to: VSS-VII ili VŠS-VI stepen stručne spreme odgovarajućeg smjera ili završen I (prvi), II (drugi) ili III (treći) ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera za pozicije 1. i 2., a za poziciju pod rednim brojem 3. završena osnovna ili srednja škola.
Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni blagovremeno dostaviti je:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/ svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci, od dana objavljivanja konkursa,
e) i drugi dokazi o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju, i to:
a) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav (2) Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije 5 dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz člana 12. stav (5) tačka d) i e) Pravilnika („Službene novine KS“, br. 35/17), Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika obavit će provjeru radnih i stručnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere, kandidati će biti u pisanom obliku i telefonskim putem, blagovremeno obaviješteni.
Kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

Po konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Prilikom bodovanja kandidati će se bodovati prema relevantnim odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17).

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično na protokol škole, svakim radnim danom od 09 do 14 sati ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu: JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža- Stup, ul. Bare kod Stupa 63, 71 210 Ilidža, sa naznakom “Prijava na javni konkurs, za poziciju broj: .../ ne otvarati- otvara Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika“.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu, zbog mjera racionalizacije, vraća se isključivo na lični zahtjev, putem protokola Škole u roku od 30 (trideset) dana od dana okončanja konkursne procedure.
Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, dana 31.01.2019. godine i ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja (krajnji rok za prijavu je 12.02.2019. godine).

Školski odbor
JU “Šesta osnovna škola” Ilidža- Stup