Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Srednja elektrotehnička škola

SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
SARAJEVO
Safeta Zajke br.2
Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g) Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo broj 23/17 i 30/19), te Odluke Školskog odbora, a u skladu sa Saglasnosću Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27487-17-1/19, raspisuje:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini za:

1. nastavnik/ ica engleskog jezika... 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično,
na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnice s neplaćenog
odsustva, a najduže do 29.08.2020. godine;

USLOVI:

Pored općih uslova predviđenih za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove za nastavnika propisane Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom, Pedagoškim standardima i normativnim aktima škole, i to:
Profesor Engleskog jezika/ II ciklus bolonjskog procesa;

Kandidati koji konkurišu na Javni konkurs, obavezni su blagovremeno dostaviti slijedeću dokumntaciju:
1. Obavezna dokumentacija:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom, dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih i
d) uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa.
2. Dodatna dokumentacija:
a) uvjerenje / potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora / nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca- branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs može biti u kopiji, uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi orginalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru kandidata.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17).
Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, koje nije starije od šest mjeseci.
Prijave sa dokazima dostaviti putem pošte, isključivo u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava na konkurs za poziciju broj:__/ne otvarati-otvara Komisija“.
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja tj. od 28.09. do 06.10.2019.godine.
Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem protokola škole u roku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure.
Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” 28.09.2019. godine.