Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Srednja medicinska škola Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BIH
KANTON SARAJEVO

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi sa članom 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 35/17) uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27487-13-1/19 od 19.08.2019. godine, Školski odbor JU Srednja medicinska škola Sarajevo donio je Odluku broj: 01-1-1393/2019 od 21.08.2019. godine kojom r a s p i s u j e s e:

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2019/2020. godinu

1. Nastavnik/ica zaraznih bolesti – praksa ... 1 izvršilac, 24 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
2. Nastavnik/ica kliničke biohemije ... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
3. Nastavnik/ica histološke tehnike ... 1 izvršilac, 3 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
4. Nastavnik/ica hirurgije - praksa ... 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
5. Nastavnik/ica informatike ... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
6. Nastavnik/ica fizike ... 1 izvršilac, 22 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnice sa funkcije, a najkasnije do 30.06.2020. godine,
7. Nastavnik/ica internih bolesti IV – praksa ... 1 izvršilac, 24 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
8. Nastavnik/ica prve pomoći ... 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
9. Nastavnik/ica epidemiologije ... 1 izvršilac, 3 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
10. Nastavnik/ica hematologije ... 1 izvršilac, 3 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
11. Nastavnik/ica njege bolesnika ... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
12. Nastavnik/ica pedijatrije – praksa ... 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
13. Nastavnik/ica mikrobiologije – praksa ... 1 izvršilac, 13 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
14. Nastavnik/ica epidemiologija – praksa ... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva , a najdalje do 21.04.2020. godine,
15. Nastavnik/ica kliničke biohemije – praksa ... 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najdalje do 21.04.2020. godine,
16. Nastavnik/ica analitičke hemije – praksa ... 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
17. Nastavnik/ica propedeutika ... 1 izvršilac, 21 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
18. Nastavnik/ica analitička hemija ... 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
19. Nastavnik/ica tjelesnog i zdravstvenog odgoja ... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
20. Nastavnik/ica hematologije – praksa ... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najdalje do 21.04.2020. godine,

Pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planovima i programima za srednje tehničke i srodne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole i to:

- za poziciju 1.,4.,7.,11., i 12. diplomirana medicinska sestra;
- za poziciju 2.,3.,8.,9.,10., i 13 doktor medicine
- za poziciju 5. VSS – diplomirani inžinjer elektrotehnike smjer informatika i računarstvo, profesor matematike, smjer matematika s informatikom, profesor informatike, diplomirani matematičar/informatičar, magistar softverskog inžinjerstva, magistar matematike, nastavnički smjer, magistar matematičkih nauka, smjer teorijska kompjuterska nauka, diplomirani inžinjer elektrotehnike, smjer telekomunikacija;
- za poziciju 6. VSS profesor fizike ili najmanje završen drugi ciklus Bolonjskog studija odgovarajućeg smjera i zvanja;
- za poziciju 14. doktor medicine, diplomirani sanitarni inžinjer, diplomirani inžinjer laboratorijske dijagnostike;
- za poziciju 15. doktor medicine, diplomirani inžinjer laboratorijske dijagnostike;
- za poziciju 16. i 18. profesor hemije, diplomirani inžinjer tehnolog, hemijsko – tehnološki odsjek ili najmanje završen drugi ciklus Bolonjskog studija odgovarajućeg smjera i zvanja;
- za poziciju 17. završen Prirodno-matematički fakultet ili Filozofski fakultet – profesor hemije, završen Prirodno-matematički fakultet – diplomirani inžinjer hemije s položenim ispitom iz pedagoške grupe predmeta, završen Filozofski fakultet – Odsjek biologija i hemija (profesor biologije i hemije), diplomirani inžinjer tehnolog, hemijsko – tehnološki odsjek ili najmanje završen drugi ciklus Bolonjskog studija odgovarajućeg smjera i zvanja;
- Za poziciju 19. VII stepen stručne spreme (profesor fizičkog vaspitanja, profesor za fizičku kulturu, profesor sporta i tjelesnog odgoja), magistar nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja; doktor nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja, završen II ciklus po Bolonjskom sistemu studiranja, završen III ciklus po Bolonjskom sistemu studiranja,
- Za poziciju 20. diplomirani inžinjer laboratorijske dijagnostike
Uz prijavu na javni konkurs sa kraćom biografijom, kandidati trebaju dostaviti:
Obavezna dokumentacija:
a) Svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) Diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju
c) Izvod iz matične knjige rođenih,
d) Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci), od dana objavljivanja konkursa,
Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i kopije dodatne dokumentacije i to:
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/ nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BIH, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Po konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci.

Kriteriji, procedura, uvjeti, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17).
Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti lično putem protokola Škole (od 09:00 -12:00 časova) ili preporučeno putem pošte na adresu škole: JU Srednja medicinska škola Sarajevo, Tahmiščina 2, 71 000 Sarajevo.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od petnaest (15) dana od dana prijema obavijesti o rezultatima konkursa.
NAPOMENA: Tekst Javnog konkursa objavljen je u dnevnom listu „Oslobođenje„ dana 23.08.2019.godine. Zadnji dan prijave po ovom konkursu je 31.08.2019.godine .

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO