Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Srednja muzička škola Sarajevo

SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA SARAJEVO
Ul. JOSIPA ŠTADLERA 1/I
71000 Sarajevo

Na osnovu člana 143.stav (4) tačka (g) a u vezi sa članom 123.stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju „(Sl.novine Kantona Sarajevo„ broj: 23/17 i 30/19) člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 35/17) uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27486-25/19 od 30.12.2019.godine. i Odluke Školskog odbora Srednje muzičke škole Sarajevo dj.br: 01.1-32-3/20 od 09.01.2020.godine, raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2019/2020.godinu

a.) nastavnika/icu estetike… 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure , a najduže do 31.08.2020.godine;
b.) nastavnika/icu viole, kamerne muzike, i korepeticije… 1 izvršilac,12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika s funkcije direktora, a najduže do 31.08.2020.godine;
c.) nastavnika /icu trube, kamerne muzike i korepeticije … 1 izvršilac, 5 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020.godine;
d.) nastavnika /icu trombona, kamerne muzike, i korepeticije …1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020.godine;
e.) nastavnika /icu kontrabasa, kamerne muzike i korepeticije – 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020.godine;

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu FBiH, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednju umjetničku muzičku i baletsku školu,Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima škole i to:za nastavnička radna mjesta kandidati trebaju imati završen odgovarajući fakultet-VII stepen ili II odnosno III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera i zvanja na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko –didaktičkom grupom predmeta.
Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti :
a)svojeručno potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci) od dana objavljivanja konkursa
Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju i to: :
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo ( ne starija od tri mjeseca)
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnm i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju ( ne starije od šest mjeseci),
h) Osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. ovog Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 35/17), obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa u priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci).
i) Potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. – 170. Zakona o upravnom postupku FBiH.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 35/17).
Prijave sa nepotpunom obaveznom dokumentacijom i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju smatrat će se urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi orginalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.Po konačnosti odluke o izboru radnika izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju koje nije starije od 6 mjeseci.Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se lično na protokol Škole u zatvorenoj koverti u vremenu od 09:00 do 13:00 sati ili putem pošte na adresu: Srednja muzička škola Sarajevo, ul Josipa Štadlera 1/I, 71000 Sarajevo, sa naznakom na koverti “ Prijava na javni konkurs za poziciju _______/ ne otvarati – otvara Komisija.”Javni Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. ( do 21.01.2020.god.)
Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem protokola u roku od petnaest (15) dana od dana prijema obavijesti o rezultatima konkursa.

Konkurs je objavljen u Dnevnom listu „ Oslobođenje“ dana 13.01.2020.godine , rok prijave 8 dana od dana objavljivanja, i ostaje otvoren do 21.01.2020.godine.