Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Srednja škola primjenjenih umjetnosti Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
Javna ustanova Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo. Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g) Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-34-27487-10/19 od dana 29.07.2019.g. i Odluke Školskog odbora, broj: 07- 640/19 od 16.07.2019. godine, raspisuje se:
JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini
a) Nastavnik/ica bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti....1 izvršilac, 18 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do povratka profesorice s bolovanja, a najkasnije do 31.08.2020.godine.
b) Nastavnik/ica bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti....1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do 31.08.2020.godine.
c) Nastavnik/ica filozofije s estetikom i kultura religija.....1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do 31.08.2020.godine.
d) Nastavnik/ica tehnologija i tehnike obrade metala....1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do 31.08.2020.godine.
e) Saradnik/ica, tehnologija i tehnike obrade metala...1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do 31.08.2020.godine.
f) Stručni saradnik/ica za obradu gipsa, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do 31.08.2020.godine.
g) Radnik/ica na održavanju higijene i opreme, 1 izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do 31.08.2020.godine.
h) Dnevni čuvar... 1 izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do 31.08.2020.godine.
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, revidirane nastavne programe za općeobrazovne predmete za srednje škole za stručno obrazovanje i obuku.od 26.8.2016.g., Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole, kako slijedi: Za poziciju a) i b) Profesor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH 2. Profesor književnosti naroda BiH i bosanskog, hrvatskog,srpskog jezika 3. Profesor hrvatsko-srpskog/srpsko-hrvatskog jezika i književnosti 4. Profesor književnosti i hrvatsko-srpskog/srpsko-hrvatskog jezika 5. Profesor srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika i historije književnosti južnoslavenskih naroda 6. Profesor jugoslovenske književnosti i srpsko-hrvatskog jezika 7. Profesor srpsko-hrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti 8. Profesor književnosti naroda BiH i bosanskog jezika 9. Profesor bosanskog jezika i književnosti naroda BiH 10. Magistar bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH 11. Magistar književnosti naroda BiH i bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnost. Za poziciju c) Filozofski fakultet: - odsjek filozofija - odsjek filozofija i sociologija i stekao zvanje profesora filozofije ili profesora filozofije i sociologije; - Magistar filozofije, - Doktor filozofije. Za poziciju d) Akademija likovnih umjetnosti,odsjek vajarstvo, Akademija primijenjenih umjetnosti,odsjek vajarstvo. Za poziciju e) Likovni tehničar za tehnologiju i tehnike obrade metala. Za poziciju f) ) Akademija likovnih umjetnosti,odsjek vajarstvo, Akademija primijenjenih umjetnosti,odsjek vajarstvo. Za poziciju g) završeno najmanje osnovno obrazovanje. Za poziciju h) dokaz o završenoj srednjoj školi (IV ili III stepen),i dokaz položenom ispitu iz protivpožarne zaštite,
Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
a) Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na Javni konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima, (adresom stanovanja, brojem telefona i e-mail adresom), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže na javni konkurs,
b) Diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) Izvod iz matične knjige rođenih,
d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa).

Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju, i to:
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca),
e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja, odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci), ,
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170 Zakona o upravnom postupku FBiH (“Sl.novine FbiH” br. 2/98 i 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru kandidata. Po konačnosti odluke o izboru izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, koje nije starije od šest mjeseci.
Javni konkurs ostaje otvoren (osam) 8 radnih dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Dnevni avaz“. Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17). Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti najkasnije sa danom 16.08.2019.godine putem poštanske službe u zatvorenoj koverti na adresu:
Javna ustanova SREDNJA ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI Sarajevo
Ul. Gimnazijska 11
71000 Sarajevo,
sa naznakom „Prijava na javni konkurs za poziciju ______/ ne otvarati – otvara Komisija“. Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave se neće uzeti u razmatranje. Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od 15 dana.

NAPOMENA: Konkurs je objavljen u dnevnim novinama "Dnevni avaz" 6.8.2019. godine.