Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Željeznički školski centar

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO
JU ŽELJEZNIČKI ŠKOLSKI CENTAR SARAJEVO
LOŽIONIČKA 8
Na osnovu člana 143. stav (4), a u vezi sa članom 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17,30/19), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 35/17), uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27486-38/19 od 20.01.2020. godine i Odluke Školskog odbora JU Željeznički školski centar Sarajevo broj: 06-195/20 od 30.01.2020. godine raspisuje se

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini

a) Nastavnika/icu stručno -teorijske nastave i laboratorijskog rada-smjer telekomunikacije …1 izvršilac, 24 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020. godine;
b) Nastavnika/ icu stručno- teorijske nastave elektrotehničke struke –smjer elektroenergetika … 1 izvršilac, 21 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa funkcije direktora, a najduže do 31.08.2020. godine;
c) Nastavnika/ icu stručno –teorijske i praktične nastave elektrotehničke struke –smjer automatika i elektronika … 1 izvršilac, 26 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020. godine;

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove za nastavnika propisane Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za gimnaziju, tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole.

Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa
e) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o radu/unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju, i to:
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) Osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH obavezni su pored Rješenja /uvjerenja kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i Uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu užbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Po konačnosti Odluke o izboru radnika izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, koje nije starije od šest mjeseci.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 35/17).
Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti putem pošte na adresu: JU Željeznički školski centar Sarajevo, Ulica Ložionička br. 8, 71 000 Sarajevo, sa naznakom “Za Javni konkurs”.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.

Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja, i krajnji rok za prijavu je 14.02.2020. godine.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se, na lični zahtjev, putem protokola Škole u roku od petnaest (15) dana od dana okončanja konkursne procedure.

Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ na dan 06.02.2020. godine.