Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u OŠ "Aleksa Šantić" Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „ALEKSA ŠANTIĆ“ SARAJEVO
Branislava Nušića 95, 71000 Sarajevo

Na osnovu člana 94., a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl. Novine Kantona Sarajevo“, br. 23/17 i 33/17), člana 11. Stav (3) tačka g) Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada Školskih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo(''Službene novine Kantona Sarajevo'' broj 35/17) člana 3. Stav(4) i stav (5) i člana 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“, br. 35/17), te Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-34-27483-39/19 od 29.07.2019. godine i Odluke Školskog odbora, broj: 03.2-444/19 od 31.07.2019. godine raspisuje se:

J A V N I K O N K U R S
za prijem radnika/radnice u radni odnos u školskoj 2019/2020. godini
1. Nastavnik/ca engleskog jezika ...........................................................1 izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično , na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
2. Nastavnik/ca engleskog jezika ...........................................................1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično , na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
3. Nastavnik/ca historije/povijesti...........................................................1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično , na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
4. Nastavnik/ca biologije...........................................................1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično , na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
5. Nastavnik/ca kulture življenja ...........................................................1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično , na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
6. Nastavnik/ca informatike ...........................................................1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično , na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
7. Nastavnik/ca matematike ...........................................................1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično , na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
8. Nastavnik/ca osnova tehnike...........................................................1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično , na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
9. Nastavnik/ca tjelesnog i zdravstvenog odgoja ...........................................................1 izvršilac,12 časova nastavne norme sedmično , na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
10. Nastavnik/ca islamske vjeronauke ...........................................................1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično , na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
11. Nastavnik/ca katoličkog vjeronauka ...........................................................1 izvršilac, 3 časa nastavne norme sedmično , na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
12. Nastavnik/ca razredne nastave...........................................................1 izvršilac, puna sedmična nastavna norma , na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
13. Nastavnik/ca razredne nastave...........................................................1 izvršilac, puna sedmična nastavna norma , na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
14. Nastavnik/ca geografije/zemljopisa...........................................................1 izvršilac, 21 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnika s funkcije pomoćnika direktora škole, a najkasnije do 31.08.2020. godine,
15. Nastavnik/ca tehničke kulture...........................................................1 izvršilac, 21 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2020. godine,
16. Nastavnik/ca razredne nastave...........................................................1 izvršilac, puna sedmična nastavna norma, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2020. godine,
17. Nastavnik/ca razredne nastave...........................................................1 izvršilac, puna sedmična nastavna norma, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2020. godine,

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu F BiH („Službene novine F BIH“, broj: 26/16, 89/18) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu.
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
a. svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b. diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
d. izvod iz matične knjige rođenih,
e. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa),
f. i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
2. DODATNA DOKUMENTACIJA
a. Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b. Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d. Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e. Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f. Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g. Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca,člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja,člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja,ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h. Osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i. Potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 2/98 i 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije, koje ne moraju biti ovjerene, uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Prilikom bodovanja kandidati će se bodovati prema relevantnim odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17).
Škola je dužna kandidate prijavljene na konkurs u pismenom obliku obavijestiti o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, kao i to da kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, gube pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri.
Nakon konačnosti odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne javne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Prijave sa dokazima o ispunjavaju uslova za konkurs dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
JU OŠ „ALEKSA ŠANTIĆ“ - SARAJEVO, UL. BRANISLAVA NUŠIĆA 95, 71000 SARAJEVO, sa naznakom – Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika – za poziciju /pozicije na koje se konkuriše.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se isključivo na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od 30 (trideset) dana od dana okončanja konkursne procedure.
Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 03.08.2019.godine, i ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja.Konkurs ostaje otvoren do 15.08.2019. godine.

NAPOMENA: S obzirom da će konkurs biti objavljen u dnevnim novinama neradni dan, isti će biti objavljen na stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 02.08.2019. godine, a konkurs ostaje otvoren osam radnih dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Oslobođenje".