Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u OŠ "Alija Nametak" Sarajevo

Na osnovu člana 94., a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 33/17), člana 9. Pravilnika o radu JU OŠ „Alija Nametak“ Sarajevo, člana 100. Pravila JU „Alija Nametak“ Sarajevo, člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Odluke Školskog odbora JU OŠ „Alija Nametak“ Sarajevo, broj: 02-2175/19 od 06.08.2019. godine i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27483-13/19 od 29.7.2019. godine (školi dostavljeno 5.8.2019.g.), raspisuje se

K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

Raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini kako slijedi:
a) na određeno vrijeme od 1.9.2019. godine do 31.8.2020. godine za:
1. Nastavnika engleskog jezika ..... 1 izvršilac, 3 časa sedmično
2. Nastavnika njemačkog jezika.....1 izvršilac, 8 časova sedmično
3. Nastavnika matematike..............1 izvršilac, 8 časova sedmično
4. Nastavnika informatike..............1 izvršilac, 13 časova sedmično
5. Nastavnika tehničke kulture.......1 izvršilac, 6 časova sedmično
6. Psihologa....................................1 izvršilac, 8 sati sedmično
7. Spremačicu.................................1 izvšilac, puno radno vrijeme
8. Nastavnika razredne nastave......1 izvršilac, puna nastavna norma
9. Nastavnika razredne nastave......1 izvršilac, puna nastavna norma
b) na određeno vrijeme od 1.9.2019. godine do povratka radnice sa profesionalne funkcije zastupnika, a najkasnije do 31.8.2020. godine za:
10. Psihologa..................................1 izvršilac, 16 sati sedmično;
c) na određeno vrijeme od 1.9.2019. godine do povratka radnika s funkcije direktora škole, a najkasnije do 31.8.2020. godine za:
11. Nastavnik hemije/kemije..........1 izvršilac, 8 časova sedmično
12. Nastavnik kulture življenja.......1 izvršilac, 3 časa sedmično
d) na određeno vrijeme od 1.9.2019. godine do povratka radnika s bolovanja, a najkasnije do 31.8.2020. godine za:
13. Spremačicu...............................1 izvršilac, puno radno vrijeme;
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu (''Službene novine F BiH'', broj: 26/16, 89/18) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU OŠ “Alija Nametak” Sarajevo.

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom kandidati su dužni dostaviti:
OBAVEZNU DOKUMENTACIJU
a) svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju, a za poziciju 7. i 13.svjedodžbu o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci ) od dana objavljivanja konkursa.

Pored obavezne dokumentacije kanditi mogu dostaviti i DODATNU DOKUMENTACIJU:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko- invalidsko osiguranje,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

d) potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju ( ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje /potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca ( ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. i 170. Zakona o upravnom postupku FBiH.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije 5 dana po dobijanju Odluke o izboru radnika. Po konačnosti odluke o izboru radnika, a prije potpisivanja ugovora izabrani kandita je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti lično na protokol škole svakim radnim danom od 9:00 – 14:00 sati ili putem pošte u na adresu: JU OŠ “Alija Nametak” Sarajevo, ul. Zaima Šarca 15, 71000 Sarajevo, u zatvorenoj koverti sa naznakom Prijava na javni konkurs, za poziciju broj: .. / ne otvarati – otvara Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Napomena: Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu, zbog mjera racionalizacije, vraća se isključivo na lični zahtjev, putem protokola škole u roku od 30 (trideset) dana od okončanja konkursne procedure.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Oslobođenje”. Krajnji rok za dostavu prijava je 21.8.2019. godine.