Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u OŠ "Aneks" Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD
JU OŠ „ANEKS“ SARAJEVO

Na osnovu člana 88.i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17 i 33/17), članova 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo od 06.08.2019. godine broj: 11-34-27483-40/19, zaprimljeno dana 06.08.2019. godine pod brojem: 01-288/19, Odluke Školskog odbora broj: 01-1268/19 od 06.08.2019. godine, raspisuje se:

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020

Na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine za:

1. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti i srpskog jezika i književnosti - 1 izvršilac, 12 časova sedmično, uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca.
2. Nastavnik engleskog jezika - 1 izvršilac 19 časova sedmično, uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca.
3. Nastavnik engleskog jezika - 1 izvršilac, 3 časa sedmično uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca.
4.Nastavnik njemačkog jezika - 1 izvršilac, 12 časova sedmično, uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca.
5.Nastavnik geografije/zemljopisa - 1 izvršilac, 8 časova sedmično, uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca.
6.Nastavnik historije/povijesti - 1 izvršilac, 10 časova sedmično, uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca.
7.Nastavnik matematike - 1 izvršilac, 8 časova sedmično, uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca.
8.Nastavnik fizike - 1 izvršilac, 7 časova sedmično, uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca.
9.Nastavnik biologije - 1 izvršilac, 8 časova sedmično,uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca.
10.Nastavnik hemije/kemije - 1 izvršilac, 6 časova sedmično, uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca.
11.Nastavnik kulture življenja - 1 izvršilac, 1 čas sedmično, uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca.
12. Nastavnik informatike - 1 izvršilac, 7 časova sedmično, uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca.
13.Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja – 1 izvršilac,15 časova sedmično, uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca,
14. Nastavnik islamske vjeronauke - 1 izvršilac, 16 časova sedmično, uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca.
15.Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, puna nastavna norma, uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca.
16. Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, puna nastavna norma, uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca.
17. Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, puna nastavna norma, uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca.
18. Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, puna nastavna norma, uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca.,
19. Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, puna nastavna norma, uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca.
20. Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, puna nastavna norma, uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca.
21.Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, puna nastavna norma, uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca.
22. Sekretar – 1 izvršilac, puno radno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca.
23. Spremačica – 1 izvršilac, puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca.,
24. Spremačica – 1 izvršilac, puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca.
25. Spremačica – 1 izvršilac, puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca.
26.Servirka – 1 izvršilac, puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca.
27.Ložač – 1 izvršilac, puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca.
28. Domar – 1 izvršilac, puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca.

USLOVI KONKURSA:
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH „ broj: 26/16,89/18), za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17,33/17) Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/18) i drugim normativnim aktima škole.
Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju blagovremeno dostaviti:
Obavezna dokumentacija:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), od dana objavljivanja konkursa,
e) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

2. Dodatna dokumentacija:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od 3 mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrda o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH, broj: 2/98, 48/99).

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Nakon konačnosti odluke o izboru radnika izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa Zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole u roku od 30 dana nakon okončanja konkursne procedure.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja.
Konkurs objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 08.08.2019. godine i krajnji rok za podnošenje prijava je 21.08.2019. godine.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti lično na protokol Škole ili putem pošte sa naznakom Prijava na konkurs-za poziciju broj:________/ne otvarati-otvara Komisija /na adresu: JU OŠ „ANEKS“ Sarajevo ulica Vrbovska bb, 71000 SARAJEVO.