Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u OŠ "Behaudin Selmanović" Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Općina Novi Grad Sarajevo

JU OŠ „BEHAUDIN SELMANOVIĆ“
Ul. Viteška 6
SARAJEVO

Na osnovu člana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17 i 33/17), članova 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27483-42/19 od 29.07.2019. godine i Odluke Školskog odbora JU OŠ „Behaudin Selmanović“ broj: 01-668/19 od 31.07.2019. godine, JU OŠ „Behaudin Selmanović“ raspisuje:

J A V N I K O N K U R S
ZA PRIJEM RADNIKA NA UPRAŽNJENA RADNA MJESTA ZA

1. Nastavnik/nastavnica engleskog jezika . . . 1 izvršilac,7 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
2. Nastavnik/nastavnica njemačkog jezika . . . 1 izvršilac, 3 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
3. Nastavnik/nastavnica matematike . . . 1 izvršilac, 16 časova nastavne norme sedmično na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
4. Nastavnik/nastavnica informatike . . . 1 izvršilac , 3 časa nastavne norme sedmično na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine
5. Nastavnik/nastavnica osnova tehnike . . . 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;

6. Nastavnik/nastavnica tehničke kulture . . . 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
7. Nastavnik/nastavnica muzičke kulture . . . 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;

8. Nastavnik/nastavnica islamske vjeronauke . 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;

9. Nastavnik/nastavnica razredne nastave . . . 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;

10. Spremačica . . . 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine.

USLOVI KONKURSA:
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu ( „Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/18) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU OŠ „Behaudin Selmanović“.

Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju blagovremeno dostaviti:

Obavezna dokumentacija (kopije):
- svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
- diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
- za radno mjesto na poziciji 10, svjedodžba o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), od dana objavljivanja konkursa,
- i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Dodatna dokumentacija (kopije):
- uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
- potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od 3 mjeseca),
- rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
- rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
- rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne staije od šest mjeseci),
- osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
- potvrda o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH 2/98 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Prijave s potpunom dokumentacijom o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti na adresu:
JU OŠ „BEHAUDIN SELMANOVIĆ“
Viteška 6, 71000 SARAJEVO

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za prijavu je 15.08.2019. godine.

Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu Oslobođenje 02.08.2019. godine.