Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u OŠ "Džemaludin Čaušević" Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD
JU OŠ „DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ“ SARAJEVO

Na osnovu člana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17 i 33/17), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27483-44/19 od 29.07.2019. godine i Odluke Školskog odbora JU OŠ „Džemaludin Čaušević“ Sarajevo, broj: 1623-01/19 od 01.08.2019. godine, raspisuje se:
J A V N I K O N K U R S
ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
a) na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do 31.08.2020.godine za:
1. Nastavnik građanskog obrazovanja ..........1 izvršilac, 2 časa sedmično;
2. Nastavnik matematike ............................. 1 izvršilac, 8 časova sedmično;
3. Spremačica............................................... 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
4. Domar ...................................................... 1 izvršilac, puno radno vrijeme;

b) na određeno vrijeme od 27.01.2020. godine do 31.08.2020. godine za:
5. Nastavnik geografije/zemljopisa............... 1 izvršilac, 14 časova sedmično;

c) na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do prestanka prava radnika na rad sa polovinom punog radnog vremena, a najkasnije do 21.04.2020. godine za:
6. Nastavnik njemačkog jezika.................. 1 izvršilac, 9 časova sedmično;

d) Na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnika s funkcije direktora škole, a najkasnije do 31.08.2020. godine za:
7. Nastavnika razredne nastave .......... 1 izvršilac, puna nastavna norma.

USLOVI KONKURSA:
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/16, 89/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17), Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/18).
Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju blagovremeno dostaviti:
Obavezna dokumentacija:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), od dana objavljivanja konkursa,
e) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Dodatna dokumentacija:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod posloodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od 3 mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rešenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrda o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH, broj: 2/98, 48/99).

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Nakon konačnosti odluke o izboru radnika izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa Zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole u roku od 30 dana od okončanja konkursne procedure.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja.
Prijave s potpunom dokumentacijom o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti na adresu:
JU OŠ „DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ“ - sa naznakom-Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika- za poziciju broj _____________(navesti broj).
Prvomajska 24, 71000 SARAJEVO

Konkurs je objavljen 04.08.2019.god. u dnevnom listu „Oslobođenje“, a krajnji rok za dostavljanje dokumetacije je 15.08.2019.god.

NAPOMENA: S obzirom da će konkurs biti objavljen u dnevnim novinama neradni dan, isti će biti objavljen na stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 02.08.2019. godine, a konkurs ostaje otvoren osam radnih dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Oslobođenje".