Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u OŠ "Fatima Gunić" Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
JU OŠ "FATIMA GUNIĆ"
SARAJEVO

Na osnovu člana 88. i člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17, 33/17), Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora , opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu (“Sl.novine KS”broj: 30/18), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-34-27483-45/19 od 29.07.2019. godine za raspisivanje javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019./2020.godini, te Odluke Školskog odbora broj: 01-1-8-371/19, JU OŠ “Fatima Gunić“ Sarajevo raspisuje:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta:
a) na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine za:

1. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog jezika i književnosti... 1 izvršilac, 16 časova sedmično;
2. Nastavnik engleskog jezika... 1 izvršilac, 7 časova sedmično;
3. Nastavnik njemačkog jezika... 1 izvršilac, 19 časova sedmično;
4. Nastavnik turskog jezika ... 1 izvršilac, 9 časova sedmično
5. Nastavnik matematike...1 izvršilac, 16 časova sedmično;
6. Nastavnik biologije... 1 izvršilac, 11 časova sedmično;
7. Nastavnik tehničke kulture...1 izvršilac, 16 časova sedmično;
8. Nastavnik katoličkog vjeronauka ... 1 izvršilac, 2 časa sedmično;
9. Nastavnik razredne nastave... 1 izvršilac, puna nastavna norma;
10. Nastavnik razredne nastave... 1 izvršilac, puna nastavna norma;
11. Nastavnik razredne nastave... 1 izvršilac, puna nastavna norma;
12. Nastavnik razredne nastave... 1 izvršilac, puna nastavna norma;
13. Nastavnik razredne nastave... 1 izvršilac, puna nastavna norma;
14. Spremačica... 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
15. Spremačica... 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
16. Servirka... 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
17. Domar... 1 izvršilac, puno radno vrijeme;

b) na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnika s funkcije pomoćnika direktora škole, a najkasnije do 31.08.2020. godine za:
18. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog jezika i književnosti... 1 izvršilac, 18 časova sedmično;
c) na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnice s porodiljskog odsustva, a najkasnije do 21.07.2020. godine za:
19. Nastavnik razredne nastave... 1 izvršilac, puna nastavna norma.
USLOVI KONKURSA:
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovne škole i Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje.
Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
a) Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu

na konkurs,
b) Diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) Izvod iz matične knjige rođenih,
d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci ) od dana objavljivanja konkursa,
e) Druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju i to:
a) Uvjerenje/potvrdu o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca),
e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja, odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) Rješenje/uvjerenje nadležnog Kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) Osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog Kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) Potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. ZUP-a FBiH (2/98 i 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru kandidata. Po konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17).Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave sa potrebnom i potpunom dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostaviti na protokol škole svakim radnim danom ili putem pošte na adresu: JU OŠ ”Fatima Gunić ”, ul. Nerkeza Smailagića 18, Sarajevo sa naznakom “Prijava na javni konkurs- Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika-uz obaveznu napomenu za koju poziciju/pozicije kandidat konkuriše.“

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” u nedjelju, dana 04.08.2019.godine i ostaje otvoren 8 radnih dana od dana objave. Krajnji rok za prijavu je četvrtak 15.08.2019.godine.

NAPOMENA: S obzirom da će konkurs biti objavljen u dnevnim novinama neradni dan, isti će biti objavljen na stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 02.08.2019. godine, a konkurs ostaje otvoren osam radnih dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Oslobođenje".