Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u OŠ "Hadžići" Hadžići

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „HADŽIĆI“ HADŽIĆI

Na osnovu člana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17 i 33/17), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27483-64/19 od 29.07.2019. godine i Odluke Školskog odbora broj: 522/2019 od 01.08.2019. godine, raspisuje se

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog jezika i književnosti ... 1 izvršilac, 8 časova sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
2. Nastavnik engleskog jezika ... 1 izvršilac, 17 časova sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
3. Nastavnik fizike ... 1 izvršilac, 8 časova sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
4. Nastavnik informatike ... 1 izvršilac, 13 časova sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
5. Nastavnik tehničke kulture i osnova tehnike ... 1 izvršilac, 9 časova sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
6. Nastavnik muzičke/glazbene kulture ... 1 izvršilac, 8 časova sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
7. Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja ... 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
8. Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja ... 1 izvršilac, 2 časa sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
9. Nastavnik razredne nastave ... 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
10. Nastavnik razredne nastave ... 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
11. Nastavnik razredne nastave ... 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
12. Nastavnik razredne nastave ... 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
13. Nastavnik razredne nastave... 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnika s funkcije direktora škole, a najkasnije do 31.08.2020. godine;
14. Pedagog ... 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
15. Bibliotekar ... 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
16. Samostalni referent za plan i analizu ... 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
17. Spremačica ... 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
18. Spremačica ... 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine i
19. Domar/Ložač/Dnevni čuvar ... 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine.

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati uslove propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 33/17), Nastavnim planom i programom za osnovnu školu, Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/18) i normativnim aktima JU OŠ „Hadžići“ i to:

za pozicije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. i 13.
 VI ili VII stepen stručne spreme - VŠS ili VSS odgovarajućeg smjera ili završen prvi, drugi ili treći ciklus bolonjskog sistema studiranja odgovarajućeg smjera.

za poziciju 14.
 VII stepen VSS ili završen drugi stepen bolonjskog ciklusa za profil pedagoga ili pedagoga/psihologa.

za poziciju 15.
 VII stepen VSS ili završen drugi stepen bolonjskog ciklusa za profil bibliotekar ili
 nastavnik, odnosno nastavnik predmetne nastave sa VI ili VII stepenom stručne spreme i položenim stručnim ispitom iz bibliotekarstva – viši knjižnjičar ili bibliotekar.

za poziciju 16.
 VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa bolonjskog sistema studiranja sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, završen ekonomski fakultet ili druga visoko obrazovna institucija ekonomske struke.

za pozicije 17. i 18.
 završena osnovna ili srednja škola.

za poziciju 19.
 III ili IV stepen stručne spreme: stolar, bravar ili moler

Pod obaveznom dokumentacijom koju su kandidati dužni dostaviti podrazumijeva se:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih i
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa).

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:
a) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) potvrdu o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne stariju od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida, izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH obavezni su pored rješenja/uvjerenja kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednja 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci) i
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169 - 170. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj: 2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Po konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima škole, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 35/17).

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“ u subotu, 03.08.2019. godine i ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja (krajnji rok za prijavu je 15.08.2019. godine).
Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Hadžići“ Hadžići, Zlatnih ljiljana 57, 71240 Hadžići sa naznakom „prijava na javni konkurs“.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati.

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole.

NAPOMENA: S obzirom da će konkurs biti objavljen u dnevnim novinama neradni dan, isti će biti objavljen na stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 02.08.2019. godine, a konkurs ostaje otvoren osam radnih dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Oslobođenje".