Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u OŠ "Porodice ef. Ramić" Semizovac

Na osnovu člana 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarjevo“, br.23/17 i 33/17 ), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“broj 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo br.11-34-27483-27/19 od 29.7.2019.g. , Odluke Školskog odbora o raspisivanju javnog konkursa za prijem u radni odnos broj:08-3171-1/19 od 01.8.2019.godine, Školski odbor raspisuje:
J A V N I K O N K U R S
za prijem u radni odnos na upražnjena radna mjesta

Raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta, na određeno vrijeme od 01.9.2019.godine do 31.8.2020.godine:
1. Nastavnik/nastavnica bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti i srpskog jezika i književnosti .... 1 izvršilac, 17 časova nastavne norme sedmično;
2. Nastavnik/nastavnica bosanskog jezika i kniževnosti, hrvatskog jezika i kniževnosti i srpskog jezika i književnosti .... 1 izvršilac, 17 časova nastavne norme sedmično;
3. Nastavnik/nastavnica bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti i srpskog jezika i književnosti .... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično;
4. Nastavnik/nastavnica historije.....1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično;
5. Nastavnik/nastavnica matematike ... 1 izvršilac, 16 časova nastavne norme sedmično;
6. Nastavnik/nastavnica kulture življenja ... 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično;
7. Nastavnik/nastavnica katoličkog vjeronauka .... 1 izvršilac, 1 čas nastavne norme sedmično;
8. Nastavnik/nastavnica pravoslavne vjeronauke .... 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično;
9. Nastavnik/nastavnica razredne nastave (područna škola) .... 1 izvršilac, puna nastavna norma;
10. Spremač/spremačica ... 1 izvršilac, puna radna norma.

Uslovi javnog konkursa:
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu Federacije BiH kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu, Nastavnim planom i programom za osnovne škole i normativnim aktima škole.

Obavezna dokumentacija:
a) Svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;;
b) Diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju ( za popzicije 1 do 9 javnog konkursa ). Za poziciju 10 javnog konkursa potrebno dostaviti Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi)
c) Izvod iz matične knjige rođenih,
d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa;
e) I druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto.

Dodatna dokumentacija:

a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko/invalidsko osiguranje ;
b) Potvrde o ostavrenom radnom stažu kod poslodavaca kod kojih je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao;
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( za pozicije 1 do 9 javnog konkursa);
d) Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca);
e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika Kantona Sarajevo;
f) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika Kantona Sarajevo;
g) Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci);
h) Osobe koje ispunjavaju neki od uslova iz prethodnog stava, dužne su dostaviti i potvrdu/uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci);
i) Potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169-170. Zakona o upravnom postupku F BiH ( 2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju smatrat će se urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs može biti kopija uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Po konačnosti odluke o izboru, a prije potpisivanja ugovora o radu, izabrani kandidati su dužni dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju i uvjerenja da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije osuđivana osoba za krivično djelo.

Rok za podnošenje prijava kandidata na javni konkurs:
Javni konkurs ostaje otvoren 8 radnih dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen 03.8.2019.godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“ Sarajevo i službenoj web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Konkurs ostaje otvoren do 14.8.2019.godine.
Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima javnog konkursa :
Svi kandidati kji se prijave na javni konkurs, bit će pismenim putem obavješteni o rezultaima konkursa i o oduci o izboru kandidata, u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

Dostava prijave:
Prijavu sa dokumentima za javni konkurs potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte na adresu:
JU OŠ“Porodice ef.Ramić“ Semizovac,
ulica Nova cesta 62,
71321 Semizovac,
(sa naznakom „prijava na javni konkurs-otvara Komisija“).

Napomena:

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

NAPOMENA: S obzirom da će konkurs biti objavljen u dnevnim novinama neradni dan, isti će biti objavljen na stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 02.08.2019. godine, a konkurs ostaje otvoren osam radnih dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Oslobođenje".